0850 622 67 00

Engelli Öğrenci Birimi

Okulumuz Engelli Öğrenci Birimi, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuş, çalışma usul ve esasları ise sözü edilen Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

1. Amaçlarımız

Genel olarak birimimizin amacının, yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak olduğu ifade edilebilir. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde Engelli Öğrenci Birimi'ne verilen görev ve dolayısıyla birimimizin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Engelli olan öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.
 • Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerini teşvik etmek , öğretim görevlilerine engel ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmetiçi eğitim sağlamak. Bu konularda program ve projeler geliştirmek.
 • Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Okul Müdürlüğüne sunmak.
 • Seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 • Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
 • Fırsat eşitliği sağlamak,eğitim sürecini engelli öğrenciler için daha anlamlı hale getirmek  amacıyla; Pozitif ayrımcılık yapmak, engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan şartlara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ EYLEM PLANI
a) Engelli öğrenci birimi akademik ve idari personeli;

b) Engelli öğrencilerin Okulumuza kayıtları sırasındaki eylem planı;

Engelli Öğrenciler Okulumuza geldiklerinde Kayıt Danışma Masasındaki görevli personel eşliğinde ona, varsa refakatçisine kayıtlar esnasında yardım edilir. Yarıyıl ücretinin bankaya yatırması, dosya doldurma, kayıt işlemleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili bilgilerin verilmesi, eğitim göreceği programın tanıtımı gibi konularda kendilerine rehberlik hizmeti verilmektedir.

c) Okulun alt yapı çalışmaları;

Faaliyete geçtiğimiz 2008 yılı itibariyle konuya gösterdiğimiz öneme paralel farkındalıklarımız nedeniyle binamızda engelli öğrencilerimiz düşünülerek hazırlanmıştır. Kapalı spor salonu, eğitim binası ve laboratuvarlar bu amaca uygun olarak tasarlanmıştır.  asansör, rampa vb. gibi fiziki imkanlar mevcuttur.

d) Hizmetiçi programlar;

Okulumuz Öğretim Elemanları ve psikolojik rehberlik tarafından; engelli öğrencilere yaklaşım, engellilerin karşılaştıkları sorunlar vb. gibi konularda seminer ve konferanslar düzenleyerek akademik ve idari personelin farkındalıklarını arttırmak amacıyla Kariyer Günlerinde konferans ve seminer yapılmaktadır.

e) 2013 - 2014 öğretim yılına ait eylem planı;

 • Engelli öğrencilere uygun merdiven, asansör ve rampa imkânları sunulmuştur.
 • Sınavlarda engelli öğrencilere yardımcı öğretim elemanı sağlanmaktadır,
 • Engelli öğrencilere ayrı bir derslikte sınav yaptırılmaktadır.
 • Gerektiğinde sınav süresi uzatılmaktadır.
 • Engelli öğrencilerin engel durumlarına göre yapabilecekleri sportif ve kültürel faaliyetlere katılımlarının sağlanması.
 • Engelli öğrencilere engel durumlarına göre kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma kapsamında iş imkânının sağlanması.
 • Engelli öğrencilerin belli aralıklarla yapılacak toplantılarda Engelli Öğrenci Birimi üyelerine karşılaştıkları sorunları aktarıp çözüm için görüş alışverişinde bulunulması.

Engelli Öğrenci Sayıları
Fiziksel Engeli: 2