0850 622 67 00

Yönergeler

İGU Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2016-2017 Erasmus Hareketlilik Yönergesi

Amaç ve Kapsam

Madde 1.

Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Erasmus Programı çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj) amacıyla programlara katılacak öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2.

a)      Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi,

b)     Dış İlişkiler Ofisi (DİO): İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli Rektörlük bünyesindeki Dış İlişkiler Ofisini,

c)      Erasmus Programı: Hayat Boyu Öğrenme Programının yüksek öğretimle ilgili öğrencilere yönelik eğitim (ders alma) ve staj (yerleştirme) hareketliliği, akademik ve idari personelin ders verme ve eğitim alma hareketliliği alt programını,

d)     Erasmus Kurum Koordinatörü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü adına Erasmus Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen idari personel, öğretim üyesi/elemanını,

e)      Erasmus Komisyonu: Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus Kurum Koordinatörü,  Erasmus Koordinatör Yardımcısı, Fakülte/Yüksekokul Erasmus Koordinatörü, Enstitü Erasmus  Koordinatörü ve Dış İlişkiler Personelinden  oluşan komisyonu,

f)       Fakülte / Yüksek Okul Erasmus Koordinatörü: Fakülte / Yüksek Okulu Erasmus Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

g)      Enstitü Erasmus Koordinatörü: İlgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesini,

h)     Bölüm Erasmus Koordinatörü: İlgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından atanan öğretim üyesi/öğretim elemanını,

i)        İkili anlaşma: Üniversite birimleri ile Erasmus öğrenci değişimi kapsamındaki üniversitelerin birimleri arasında yapılan öğrenci / personel değişim anlaşmasını,

j)       Öğrenim anlaşması: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi ve her iki yüksek öğretim kurumunun Bölüm ve/veya Kurum Erasmus Koordinatörleri tarafından imzalanan anlaşmayı,

k)     Tanınma Belgesi: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversitede alacağı dersler ile İstanbul Gelişim Üniversitesindeki bölüm derslerinin eşleştiğini gösteren belgeyi,

l)        AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

m)   Uygulama El Kitabı: Hayatboyu Öğrenim Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanmış olup Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Hareketlilik Faaliyetinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri gösteren uygulama el kitabını, ifade eder.

Yetkili Kişi ve Birimler

Madde 3.

Erasmus Kurum Koordinatörü

Erasmus Kurum Koordinatörü Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus ve öğrenim anlaşmalarını imzalar. Erasmus Komisyonu ile birlikte kararların alınması ve yürütülmesini sağlar.

Erasmus Komisyonu

Yetkili Rektör Yardımcısı, Erasmus Kurum Koordinatörü, Erasmus Koordinatör Yardımcısı,  Fakülte/Yüksekokul Erasmus Koordinatörleri, Enstitü Erasmus  Koordinatörleri,  ve Dış İlişkiler Ofisi personelinden oluşur. Üniversite çapında Erasmus Programı ile ilgili kararları alır. Erasmus programının işleyişini koordine ve kontrol eder, öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreçle ilgili takvime karar verir.

Fakülte/Yüksek Okul Erasmus Koordinatörü

Fakülte/Yüksek Okulu Erasmus Koordinatörü ilgili fakültenin Dekanı/Müdürü tarafından öğretim elemanları arasından atanır. Erasmus Programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları Bölüm Erasmus koordinatörlerine iletir. Bölüm Erasmus Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

Enstitü Erasmus Koordinatörü

Enstitü Erasmus Koordinatörü ilgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen Öğrenci İşleri'nden sorumlu Enstitü Müdür Yardımcısı) atanır. Enstitü Erasmus Koordinatörü Erasmus Programı ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları Enstitü Anabilim Dalı Erasmus koordinatörlerine iletir. Enstitü Anabilim Dalı Koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Bölüm Erasmus Koordinatörü ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Bölüm Erasmus Koordinatörü Erasmus programını ilgili bölümde tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. İkili anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden ve güncellenmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin tanınma sürecini başlatır. Bölüm Erasmus Koordinatörleri, Erasmus değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yapar.

Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü

Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından öğretim üyeleri/öğretim elemanları arasından atanır. Lisansüstü programlarda Bölüm Erasmus Koordinatörü aynı zamanda Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörüdür. Disiplinler arası programların Erasmus koordinatörleri ise Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından öğretim üyeleri/öğretim elemanları arasından atanır. Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Erasmus programını tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen lisansüstü öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. Rektörlük, Enstitü Erasmus Koordinatörü, Dış İlişkiler Ofisi (DİO) ve Enstitü Anabilim Dalı ile koordineli bir şekilde programa katılmak isteyen öğrencilerin seçimi ve anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına sayımları konusunda yönlendirir. Enstitü Anabilim Dalı Koordinatörleri, Erasmus değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yaparlar.

Uzmanlar

 Uluslararası İlişkiler Koordinatör’ünün önerisi ile hizmeti yürütecek sayıda Üniversite bünyesinden veya diğer kurumlardan görevlendirilir. Görevleri:  Uzman, koordinatörlüğün görevleriyle ilgili konularda gerekli ön araştırmaları yapar,  Yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların kurulup geliştirilmesinde, koordinatörlüğün faaliyet planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında birimlerin sorumlularına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne yardımcı olur, Koordinatör’ün tavsiyeleri doğrultusunda, ilgili raporların hazırlanmasında koordinatörlük üyeleriyle birlikte çalışır.  Üniversitenin Bologna süreci, değişim programları vb. çalışmalar ile ilgili gelişmelerini takip eder ve Koordinatör’ün Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Dış İlişkiler Ofisi (DİO)

Rektörlük bünyesinde çalışan DİO, Üniversitenin Erasmus anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin ve Erasmus Komisyonu kararları doğrultusunda gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus Programını üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar. İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; ikili anlaşmaları imzaya sunar ve asıllarını saklar; ilgili koordinatörlerle ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim içinde çalışır.

Atanan veya görev süresi biten koordinatörlere ilişkin bilgiler ilgili akademik birimlere ve DİO'ne bildirilir.

Erasmus Kapsamında Öğrenim Görmeye Giden Öğrenciler

Başvuru Koşulları ve Seçim Süreci

Madde 4.

Başvuru Koşulları ve Seçim Sürecine ilişkin Uygulama El Kitabında belirtilen hususlara ek olarak:

4.1  Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus Değişim Programından yararlanılamaz.

a)      Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde

b)      Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde

4.2  Seçim aşamasında uygulanan yabancı dil sınavında öğrencinin 100 puan üzerinden alması gereken en az puan her başvuru döneminde DİO, Erasmus Kurum Koordinatörü ve ilgili Rektör Yardımcısı tarafından belirlenir ve başvuru ilanında yayınlanır.

Programa seçilen öğrencilerin akademik işlemleri

Madde 5.

a)      Erasmus Programı ile yurt dışına gitmesi kesinleşen öğrencilerin Erasmus değişim programından yararlanacakları DİO tarafından bağlı bulundukları eğitim kurumuna yazılı olarak bildirilir.

b)      Öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin Üniversitemizde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle eşleştirilebilir.

c)      Değişim Programına seçilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri, gidecekleri üniversitede almak üzere belirlenen dersleri ve bu derslerin Üniversitedeki karşılıklarını ve kredilerini Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) üzerinde gösterirler. Gidecekleri üniversitede alacakları dersler, öğrencinin bağlı olduğu Erasmus Koordinatörü ile öğrencinin danışmanı (yüksek lisans öğrencisi için anabilim dalı başkanı) olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir.

d)     Değişim Programına seçilen öğrenciler, bir Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) imzalar. Anlaşma, öğrencinin kendisi, Erasmus Koordinatörü, Erasmus Kurum Koordinatörü ve gideceği üniversitedeki Ünite ve Erasmus Üniversite Koordinatörü tarafından imzalanır. Bu anlaşmada öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler ve derslerin kredileri belirtilir.

Derslerin Tanınma İşlemi

Madde 6.

6.1. Ders tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Öğrenim Anlaşması, Tanınma Belgesi ve karşı üniversiteden gelen transkripttir. Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler tanınma işlemi için yurtdışındaki üniversiteden alınmış transkriptin aslı ile birlikte ilgili Erasmus Bölüm Koordinatörlerine başvururlar.

Ders tanınması ilgili Bölüm/Enstitü Erasmus Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında aldığı dersler orijinal kodları, adları, AKTS kredileri ve notları yer alır. Yönetim kurulu not dönüşümü için Madde 6.2’deki çizelgeyi kullanır.

Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili kararda belirtilen orijinal kodlar, ders adları, AKTS kredileri ve notlar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca “Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine işlenir”. Sistemde derslerin Türkçe adları da belirtilir. Tanınan derslerin yer aldığı öğrencinin son transkriptinin bir nüshası Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciye ve Dış İlişkiler Ofisine gönderilir.

6.2 İstanbul Gelişim Üniversitesinden giden Erasmus öğrencileri için dönüşlerinde kullanılacak not dönüşüm tablosu:

AKTS NOTU

KARŞILIK GELEN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HARF NOTU

A

AA

B

BA

C

BB

D

CB

E

CC

FX

DD

F

FF

Bütünleme Sınav Hakkı

Madde 7.

Erasmus statüsündeki öğrencilerimizin misafir oldukları üniversiteden aldıkları derslerden başarısız olmaları durumunda, derslerini Üniversitemizden almadıklarından, bu öğrencilerin ara sınav ve dönem sonu sınavları Üniversitemizce yapılmadığı için döndüklerinde bütünleme sınav hakkı bulunmamaktadır.

ERASMUS KAPSAMINDA STAJ HAREKETLİLİĞİNE GİDEN ÖĞRENCİLER

Başvuru Koşulları ve Seçim Süreci

Madde 8.

Başvuru Koşulları ve Seçim Sürecine ilişkin El Kitabında belirtilen hususlara ek olarak:

8.1 Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus Değişim Programından yararlanılamaz.

a.Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde,

b.Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde,

8.2  Seçim aşamasında uygulanan yabancı dil sınavında öğrencinin 100 puan üzerinden alması gereken en az puan her başvuru döneminde DİO, Erasmus Kurum Koordinatörü ve ilgili Rektör Yardımcısı tarafından belirlenir ve başvuru ilanında yayınlanır. 

8.3  Öğrenciler başvuru sürecinde stajın konusu, yeri gibi konularda ilgili Bölüm Başkanlıkları / Enstitü ABD başkanlıklarının ve Bölüm Erasmus Koordinatörlerinin imzalı onayını alır. 

Öğrencinin Gitmeden Önce Yapması Gerekenler

Madde 9.

Erasmus stajı yapmaya hak kazanan öğrenci, öğrenci işleri bilgi sisteminde Erasmus Stajı’nı zorunlu/seçmeli ders olarak ders listesine ekler. Başarılı olması durumunda madde 10.1’de belirtildiği şekilde AKTS kredisi verilerek stajın tanınma işlemi gerçekleştirilir.

 

Stajın Tanınması İşlemi

Madde 10.

10.1 Staj kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin stajlarının Üniversitedeki staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı gerekir. Zorunlu stajı olan birimlerden giden öğrencilerin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yurt dışı stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir.

Staj tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Katılım sertifikası ve başarı belgesidir. Stajlarını tamamlayıp geri gelen öğrenciler stajın tanınma işlemi için başarı belgeleri ve katılım sertifikalarının birer kopyaları ile birlikte Erasmus Bölüm Koordinatörlerine başvururlar.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Stajın tanınması Bölüm Erasmus Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü /Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında yaptığı staj müfredatın parçası ise,  öğrencinin zorunlu stajı yerine geçer. İlgili kararda Erasmus stajı yaptığı belirtilir.

Tanınan stajın yer aldığı öğrencinin son transkripti bir nüshası öğrenciye ve Dış İlişkiler Ofisine gönderilir.

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun

değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve

konsolosluk gibi)

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Personel Hareketliliği (Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitimi Hareketliliği)

Başvuruların Değerlendirme Süreci

Madde 11.

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Daha önce ders verme/eğitim alma faaliyetinden faydalanmamış personele,

Daha önce ders verme/eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan birimlere,

Daha önce ders verme/eğitim alma hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.

Personel hareketliliği başvuruları için Erasmus Komisyonu bir son tarih belirler. Komisyon bir akademik yarıyıl içinde birden fazla son tarih belirleyebilir. Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, yukarıdaki öncelik ve şartları sağlayan personel ile gerekli görülmesi halinde yapacağı mülakat sonucunda hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur.) Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Gelen Öğrenciler

Madde 12.

Erasmus İkili Anlaşmalarıyla ortak olunan üniversitelerden Üniversiteye Erasmus öğrencisi olmak isteyen yabancı öğrenciler Dış İlişkiler Ofisine e-posta yoluyla gerekli evrakları hazırlayarak başvuru yaparlar.

Üniversitemize geldikten sonra ders seçim işlemlerini ilgili bölümün Erasmus Koordinatörü ile gerçekleştirirler. Öğrenim sürelerinin sonunda kendilerine bölüm Erasmus Koordinatörünün hazırladığı ve Fakülte dekanlığı tarafından imzalanıp dekanlık mührüyle onaylanan bir transkript ve DİO tarafından hazırlanan bir katılım sertifikası verilir.

Gelen öğrencilerin not dönüşümü Madde 6.2’de belirtildiği şekliyle yapılır.

Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödüyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

Öğrenciler yurt dışında faaliyet gerçekleştirdikleri müddet zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Öğrenciler kayıtlarını donduramazlar.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 13.

Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans / Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından her akademik yıl için hazırlanan “ Erasmus Uygulama El Kitabı”nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.