0850 622 67 00

Yönergeler

İGÜ Ayrımcılığa Karşı Politika Kararları

Amaç: Bu kararın amacı hangi sebeple olursa olsun İGÜ paydaşlarının evrensel insan hak ve özgürlükleriyle çelişen ve negatif ayrımcılıkla karşılaşmalarının önüne geçmek için izlenecek ana kaideyi açık, anlaşılır bir şekilde tespit ve beyan etmektir. 

İlke: İGÜ evrensel insan haklarına, demokratik ilkelere, evrensel bilim, araştırma ve yayın etiği ilkelerine saygılıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde öğrencilere, idari personele, öğretim üye ve elemanlarına; işe girme, çalışma, terfi, eğitim alma, ölçme ve değerlendirmenin yanı sıra  diğer tüm üniversite eğitimi ve faaliyetleri ile ilgili alanlarda cinsiyet, din, dil, ırk, renk veya herhangi başka bir sebeple ayrımcılık yapılamaz. Ayrımcılık yapanlar hakkında T.C. Anayasası, kanunları ve Üniversitemiz mevzuatı doğrultusunda gerekli hukuki ve idari tedbirler alınarak disiplin ve cezai işlemler gecikmeksizin yapılır.