0850 622 67 00

Yönergeler

İGÜ Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1-(1)Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırabilmek için gerekli önlemleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere Birimin yapılanmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu yönerge; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Birimin çalışmalarını ve engelli öğrenciye verilecek hizmetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge; 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan, 14.Ağustos.2010 gün ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre hazırlanmıştır.

 İKİNCİ BÖLÜM
Biriminin Yapılanması  ve Görevleri

Birimin Yapılanması

MADDE 4-(1) Bu Birim, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısının başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları fakülte, yüksekokul ve enstitülerin görevlendireceği yönetici ve akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerinden oluşur.

Birimin Görevleri

 MADDE 5- (1)Üniversitemiz engelli öğrenci biriminin görevleri şunlardır.

(a) Üniversite programlarına kaydı yapılan Engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

 (b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için Engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, Engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, Engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

c)Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına  engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

ç)Engellik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,

e)Üniversitemiz engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan Engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir WEB sitesi oluşturmak,

f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin  uygulanmasını denetlemek,

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; Engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,

h)İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların Engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,

ı) Üniversitemiz programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

 i)Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

j)Her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren bir raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere Rektörlüğe sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 6–(
1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. (Kabul Tarihi18.12.2013/Sayısı 13/5)

Yürütme
MADDE 7-
(1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.