0850 622 67 00

Yönergeler

İGÜ Kalite Güvence Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi kalite geliştirme ve güvence sistemine ait çalışma esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi  kalite geliştirme ve güvence sisteminin çalışmasına ait hükümlerini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65’inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendi ve 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Akademik Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüleri,

b)  Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterini,

c)   İdari Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterliğine bağlı tüm idari birimleri,

d)  Kalite Güvencesi: Üniversitenin veya bir programının, iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan planlı ve sistemli işlemleri,

e)  Kalite Komisyonu: Üniversitede kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu, 

f)    Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik Planlama ve Kalite

Güvence Ofisini,

g)   Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

h)  Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM Organizasyonel Yapılanma

Kalite Güvence Sisteminin Teşkilat Yapısı

MADDE 5 - (1) Kalite Güvence Sisteminin teşkilat yapısı aşağıdaki birimlerden meydana gelir; a) Rektör,

b)      Rektör Yardımcıları,

c)       Üniversite Genel Sekreteri 

d)      Kalite Komisyonu,

e)      Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi,

f)        Dekanlar,

g)       Bölüm Başkanları,

h)      Enstitü, Yüksek Okul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri,

i)        İdari Birimler,

j)        Akademik birimlerin varsa kendilerine ait diğer ve alt birimleri

 

(2)                Kalite Güvence Sistemini oluşturan birimler, bu birimlerdeki öğretim elemanları ve idari personel, Kalite Güvense Sisteminin sorunsuz işlemesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3)                Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi, Kalite Güvence Sistemi bünyesindeki planlama, uygulama, ölçme ve geliştirme faaliyetlerinin Kalite Güvence Sistemindeki birimler tarafından sorunsuz sürdürülmesini sağlar ve gerekli çalışmaları tamamlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temel Prensipler

Kalite Güvence Sisteminin Temel Prensipleri

MADDE 6 - (1) Kalite Güvence Sisteminin Temel Prensipleri aşağıdaki gibidir; 

a)       Üniversite bünyesinde kaliteyi bir kültür haline getirmeyi amaçlar,

b)      Üniversite bünyesindeki kalite çalışmaları Üniversitenin ilan ettiği Kalite Politikası esaslarına dayanmalıdır,

c)       Üniversite içinde akademik personel akademik konularda, tüm idari personel yönetim ile ilgili konulardan kalite süreçlerini sahiplenmeli ve temel görevlerinden birisi olarak görmelidir,

d)      Tüm faaliyetler planlanmalı, plana uygun olarak uygulanmalı, uygulama neticelerinin görülmesi için ölçme işlemleri gerçekleştirilmeli ve ölçme neticelerine göre geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir,

e)      Üniversite içindeki tüm süreçler, ilkeler ve görev tanımları yazılı hale getirilmeli ve yazıldığı gibi ve herkese genel ve eşit olarak uygulanmalıdır,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Planlama

Planlamanın Temel Prensipleri

MADDE 7 - (1) Planlamanın  Temel Prensipleri aşağıdaki gibidir; 

a)       Üniversite bünyesinde tüm işlemler belirli bir plana dayanmalıdır,

b)      Tüm planlama çalışmaları (üniversite bütçesi dahil) Üniversitenin Stratejik Planı esas alınarak yapılmalıdır,

c)       Planlama çalışmalarına alanla ilgili tüm birimler dahil edilmeli ve planlamaya temel teşkil edecek tüm bilgiler doğru kaynaklardan sağlanmalıdır, güvenilir ve geçerli olmalıdır,

d)      Planlama doğru uygulamaya yardımcı olacak şekilde alt zaman dilimlerine ayrılmalıdır,

e)      Planlama ilgili yetkili birimler tarafından kesinleştirilmeli ve yazılı veya elektronik olarak uygulamayı gerçekleştirecek birimlerle paylaşılmalı ve arşivlenmelidir,

Stratejik Planlama Süreci

MADDE 8 - (1) Stratejik Planlama; Üniversitede görev alan her kademedeki birimin ve bu birimlerdeki tüm görevlilerin katılımı ve üniversite rektörlüğünün tam desteğini içeren geleceğin planlanmasına ilişkin  faaliyetler bütününü teşkil etmektedir. Bu çerçevede Stratejik Planlama, iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin, üniversitenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol aldığı bir yapıyı ifade etmektedir.   Üniversite Startejik Planı temel olarak Üniversitenin mevcut konumunu, gelecekte nerede olmak istediğini, olmak istediği yere nasıl ulaşabileceğini ve istediği yere ulaşmasındaki yol haritası üzerindeki gelişmesini nasıl izleyip ölçeceğine ilişkin referans belgedir. 

 

(2)                Stratejik Planlama Aşamaları: Üniversite Stratejik Planlaması, Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi tarafından aşağıdaki aşamalarda yerine getirilir;

a)       Stratejik plan 5 (beş) yıllık bir dönem için oluşturulur,

b)      Stratejik plan, her akademik yıl başında olmak üzere yeni bir yıl ilave edilmek üzere geçmiş döneme ait stratejik plan revize edilerek oluşturulur,

c)       Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi  stratejik planın revizyonunda iç ve dış paydaşların beklentilerini dikkate alır ve hedef ve performans kriterlerini günceller,

d)      Plan taslağı ve revizyonlar oluşturulan Stratejik Plan Kalite Komisyonunda değerlendirilerek

Rektöre sunulur,

e)      Rektör tarafından uygun görülen Stratejik Plan geçerlilik kazanarak ilan edilir.

 

(3)                Stratejik Planlama Temel Hedefleri: Üniversite Stratejik Planı aşağıdaki temel hedefler üzerine yapılandırılır;

a)       Öğrenci Başarısının Arttırılması;  Öğrencinin girişte, eğitimini alırken ve mezuniyet sonrası iş hayatında başarısının arttırılması Üniversitenin temel stratejik hedeflerinden ilkidir.  Üniversite bu başarının arttırılması amacıyla gerekli olan şartların oluşturulması için gayret sarf edecektir.

b)      Akademik Kadronun Niteliklerinin Yükseltilmesi; Üniversite öğretim elemanlarının gerek akademik çalışmalarının sayısı ve niteliklerinin arttırılmasını ve gerekse öğretim elemanlarının niteliklerinin arttırılması Üniversitenin temel stratejik hedefleri arasında yer almaktadır.   

c)       Üniversiteye Özgü Çevrenin İyileşmesi ve İlerlemesi; Üniversiteye özgü çevre üniversitedeki gerek öğrenci ve gerekse akademik kadronun kendisini geliştirebileceği ve ilerleme kaydedebileceği fiziksel, d,j,tal, sosyal ve psikolojik mekanları ifade etmektedir.  Üniversite, üniversiteye özgü çevrenin iyileşmesi ve ilerlemesini temel stratejik hedeflerinden birisi olarak kabul etmiştir.

d)      Üniversite Yönetiminin Etkinlik ve Verimliliğinin Arttırılması; Üniversite yönetimi, etkinlik ve verimliliğin artışını kendisi için temel startejik hedeflerden birisi olarak kabul etmiştir.  Üniversite, yönetimdeki etkinlik ve verimlilik artışını sağlayacak karar verme, uygulama, eşgüdümleme, izleme ve denetleme süreçlerine ilişkin prosedürlerde güncellemeler ve bilgi sistemlerinden maksimum ölçüde faydalanılması için gerekli faaliyetlerde bulunacaktır.

(3) Stratejik Planlama Performans Kriterleri; Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi Üniversite Stratejik Planı’nın doğru bir şekilde işletildiğinin ölçülebilmesi, performans güvencesi için performans kriteleri belirler ve bu kriterleri Stratejik Plan çerçevesinde ilan eder.  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak yeni kriterler belirleyebilir veya mevcut kriteleri revize edebilir;

a) Hedef 1 : Öğrenci Başarısının Artırılması 

Performans Kriterleri

v  Öğrenci not ortalamalarındaki dönemlere göre gelişim,

v  Öğrenci mezuniyet not ortalamalarındaki gelişim,

v  Öğrenci mezuniyet oranı,

v  Öğrenci tutundurma oranı,

v  Öğrenci mezuniyet süresi değişimi,

v  Öğrencinin üniversitemize girişindeki tercih sırasındaki gelişme,

v  Çift anadal ve yandal yapan öğrenci sayılarındaki gelişim,

v  Lisanüstü öğrencilerinin üniversitemizin lisans bölümlerinden mezun olma oranı değişimi,

v  Öğrencilerin staj sayısındaki değişimi,

v  Mezun olan öğrencilerin istihdam oranındaki değişim,

b) Hedef 2 : Akademik Kadronun Niteliklerinin Yükseltilmesi

Performans Kriterleri

Ø  Bilimsel yayın ve faaliyet sayılarındaki değişim, 

Ø  Öğretim görevlilerinin bilimsel çalışmaları için yapılan atıfların sayılarının artırılması,

Ø  Öğretim görevlilerinin üniversite içi ve üniversite dışı katıldığı eğitim programları sayısındaki değişim,

Ø  Öğretim görevlilerinin yabancı dil sınavlarından aldığı puanlarındaki değişim,

Ø  Akademik teşviklerden yararlanan akademisyenlerin teşvik sayısındaki ve tutarındaki değişim,

 

c) Hedef 3 : Üniversiteye Özgü Çevrenin İyileşmesi ve İlerlemesi

 

Performans Kriterleri

v  Bölüm ve program sayılarındaki gelişim,

v  Bölüm ve programların doluluk oranlarındaki değişim,

v  Öğrenci sayılarındaki gelişme (kişi, cinsiyet, coğrafi bölge ve ülke),

v  Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin sayısındaki değişim,

v  Öğretim görevlisi sayısındaki gelişim (Akademik unvan, cinsiyet ve ülke)

v  Öğrenci başına düşen öğretim görevlisi sayısındaki değişim,

v  Öğretim görevlisi başına düşen idari kadro sayısındaki değişim,

v  Öğrenci memnuniyet anketlerindeki sonuçların iyileşmesi,

v  Öğretim görevlisi memnuniyet anketlerindeki sonuçların iyileşmesi,

v  Ulaşılan ve görüşü alınan dış paydaşların sayısında ve niteliğindeki değişim,

v  Burs verilen öğrenci sayısındaki değişim,

v  Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmet sayısındaki değişim,

v  Üniversitemizin sağlık hizmetlerinden faydalanma sayısındaki değişim,

v  Erasmus ve diğer programlardaki öğrenci hareketliliğinde gelen ve giden öğrenci sayısındaki değişim,

v  Erasmus ve diğer programlardaki öğretim görevlisi hareketliliğinde gelen ve giden öğretim görevlisi sayısındaki değişim,

v  Sosyal ve akademik faaliyetlerin sayısı ve niteliğindeki değişim,

v  Öğrenci kluplerinin sayısındaki değişim,

v  Öğrenci kluplerine katılan öğrenci sayısındaki değişim,

v  Üniversite Web Sitesi’ne giriş sayısındaki değişim, 

v  Üniversite Web Sitesi’ne güncelleme sayısındaki değişim,

v  Üniversite akademik birimlerinin sosyal medyadaki faaliyetlerindeki değişim, 

v  Üniversitenin tanıtımına yönelik faaliyetlerin sayısında ve niteliklerindeki değişim,

v  Mezunlar derneğine olan üyelik sayısındaki değişim,

v  Üniversite fiziki alanlarındaki değişim,

v  Üniversite öğrenci sayısı başına fiziki alan değişimi,

v  Üniversite kütüphanesindeki kaynak sayısındaki değişim,

v  Üniversite yayınlarındaki değişim,

v  Akreditasyon alınan bölüm ve program sayısındaki değişim,

v  Bilimsel araştırma projeleri sayısındaki değişim,

v  Stratejik planmaya uygun şekilde yatırımların zamanında ve tutarsal olarak yapılma oranı 

d) Hedef 4 : Üniversite Yönetiminin Etkinlik ve Verimliliğinin Arttırılması

Performans Kriterleri

Ø  Üniversite otomasyon programlarındaki değişim,

Ø  Üniversite otomasyon programlarının kullanım oranındaki değişim,

Ø  İdari kadro sayısındaki değişim,

Ø  Öğrenci başına düşen idari kadro sayısındaki değişim,

Ø  Ortalama evrak cevaplandırma süresindeki gelişim,

Ø  Üniversite yönetimsel iş süreçlerinin elektronik ortamda yapılmas oranındaki değişim

BEŞİNCİ BÖLÜM Uygulama 

Uygulama Temel Prensipleri

MADDE 9 - (1) Uygulamanın  aşamasının temel prensipleri aşağıdaki gibidir; 

a)       Üniversite bünyesinde tüm uygulama işlemleri belirlenmiş yasal düzenlemeler, kriterler, iş süreçleri ve planlamalara uygun olmalıdır,

b)      Uygulamanın sürecinde sorumluluk hiyeraşik olarak uygulamanın gerçekleştirildiği birimlerin yöneticileri ve çalışanlarına aittir.

Uygulama Süreci

MADDE 10 - (1) Uygulamaya yönelik yasal düzenlemeler, kriterler, iş süreçleri ve planlamalar Kalite Güvence Sistemini oluşturan birimler tarafından üniversite içinde hiyeraşik yapı, yazışma kuralları ve gene işleyiş gözönünde bulundurularak iletilir.

(2) Uygulama sırasında yasal düzenlemeler, kriterler, iş süreçleri ve planlamalara ilişkin belirsiz durumlar söz konusu olduğunda ilgili durum üniversitedeki hiyeraşik yapı gözönünde bulundurularak aydınlatılır.

ALTINCI BÖLÜM Ölçme  

Ölçme İşleminin Temel Prensipleri

MADDE 11 - (1) Ölçme aşamasının temel prensipleri aşağıdaki gibidir; 

a)       Ölçme işlemleri Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi tarafından gerçekleştirilir,

b)      Ölçme işlemleri önceden belirlenmiş performans kriterlerine göre yapılır,

c)       Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi ölçme süreci içerisinde üniversite birimlerinin hazırlamaları gereken raporları, rapor kriterlerini ve rapor sıklığını belirler,

d)      Ölçme süreci içerisinde ihtiyaç duyulan bilgilerin zamanında ve tam olarak alınabilmesi için bilgi sistemlerinden maksimum ölçüde faydalanılır ve gerekli yapılanma bilgi sistemleri otomasyon programları içerisinde gerçekleştirilir.

Ölçme Süreci

MADDE 12 - (1) Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi ölçme süreci içerisinde üniversite birimlerinin hazırlamaları gereken raporları, rapor kriterlerini ve rapor sıklığını her akademik yıl için belirler,

(2)  İlgili birimler akademik dönemleri esas alarak yılda ikiden az olmamak koşulu ile gerekli bilgilendirme ve raporları  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi’ne iletir. 

(3)  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi aynı zamanda üniversitedeki çeşitli iç ve dış kaynaklardan veya kendisinin yaptığı gözlemlerden elde ettiği sonuçlara göre kalite sürecinin işleyişi ile ilgili problemleri ve stratejik plan hedeflerine göre performans düşüklüklerini tespit eder.  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi ölçme süreci içerisinde iç ve dış denetçilerden ölçme işlemleri için hizmet alabilir.

(4)  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi ilgili bilgilere göre değerlendirmesini yaparak bir rapor halinde üniversitenin performansını ölçerek yılda ikiden az olmamak koşulu ile Kalite Komisyonu’na sunar,

(5)  Kalite Komisyonu,  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi tarafından oluşturulan raporları yılda ikiden az olmamak koşulu toplantılarda değerlendirir ve belirlediği geliştirici faaliyetlerle birlikte Rektör’e sunar. 

(6)  Rektör tarafından uygun bulunan geliştirici faaliyetler kesinlik kazanır ve geliştirme süreci başlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM Geliştirme   

Geliştirme İşleminin Temel Prensipleri

MADDE 11 - (1) Geliştirme aşamasının temel prensipleri aşağıdaki gibidir; 

a)       Geliştirme işlemleri Kalite Komisyonu kararlarına dayanmalıdır,

b)      Geliştirme işlemleri belirli bir takvim içerisinde gerçekleştirilmelidir,

Geliştirme Süreci

MADDE 12 - (1) Rektör tarafından uygun görülen geliştirme çalışmaları Kalite Komisyonu tarafından yazı ile  Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi’ne gerekli geliştirmelerin son tarihleri belirtilerek iletilir,

(2)                Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi kendisine bildirilen geliştirme çalışmaları için ilgili birimlere gerekli bilgilendirmelerde bulunur ve geliştirme çalışmalarının takvimini açıklar,

(3)                Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi geliştirme çalışmaları ile ilgili sonuçları ilgili birimlerden yılda ikiden az olmamak koşulu ile rapor olarak alarak inceler,

(4)                Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi geliştirme çalışmalarının durumunu ve tespit ettiği aksaklıkları Kalite Komisyonuna yılda ikiden az olmamak koşulu rapor olarak sunar,

(5)                Kalite Komisyonu geliştirme çalışmalarına ilişkin problemleri tespit ederek Rektör’e raporlar ve Rektör tarafında gerekli görüldüğü taktirde geliştirme çalışmalarını zamanında yerine getirmeyen birimler yazılı olarak ikaz edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.