0850 622 67 00

Yönergeler

İGÜ Kalite Komisyonu İle Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kalite Komisyonu ile Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi’nin kuruluş, görev ve çalışmasına ait esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kalite Komisyonu ile Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi’nin ve  kuruluş, görev ve çalışmasına ait hükümlerini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65’inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendi ve 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)   Akademik Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüleri,

b)  Dış Değerlendirme: Üniversitenin veya bir programının, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafında yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız kalite değerlendirme tescil belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen dış değerlendirme sürecini,

c)   Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) İç Değerlendirme: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesini,

d)  İdari Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterliğine bağlı tüm idari birimleri,

e)  Kalite Güvencesi: Üniversitenin veya bir programının, iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan planlı ve sistemli işlemleri,

f)    Kalite Komisyonu: Üniversitede kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu, 

g)   Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi: Senato tarafından belirlenen ilkelere göre seçilen İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisini,

ğ) Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik Planlama ve Kalite

Güvence Ofisini,

h)  Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

i)    Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi Koordinatörü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik

Planlama  ve Kalite Güvence Ofisi Koordinatörünü,

j)    Stratejik Planlama: Üniversitenin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,

k)   Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi,

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonunun oluşturulması ve organizasyon yapısı

MADDE 5 - (1) Kalite Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a)   Farklı akademik birimlerden birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere Senato tarafından belirlenen en az 7 üye,

b)  Genel Sekreter,

c)   Stratejik Planlama Ofisi Koordinatörü,

ç) Öğrenci temsilcisi.

d)  Rektör ve Rektör Yardımcıları

e)  Öğrenci Temsilcisi

(2)  Kalite Komisyonunun başkanlığını Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise  Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı yapar.

(3)  Komisyon üyeleri Üniversite web sayfasında ilan edilir.

(4)  Senato tarafından belirlenen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere Senato tarafından yeni üye belirlenir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

(5)  Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde üst üste iki toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza vb. nedenle görevini yapamaz hale gelen üyelerin üyelikleri, sürenin bitimi beklenmeden kendiliğinden sona erer.

 

Kalite Komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 6 - (1) Komisyon, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre çalışır:

a)                  Komisyon, her akademik yılda en az iki kez, ayrıca rektör ve rektör yardımcılarını çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı çağrısı rektör tarafından yapılır.

b)                  Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

c)                  Komisyonun ofis ve personel destek hizmetleri, Stratejk Planlama ve Kalite Güvence Ofisi tarafından sağlanır.

Görevleri

MADDE 7 - (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a)                  Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b)                  İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunun, kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak şekilde Üniversitenin web sayfasında yer almasını sağlamak,

c)                  Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi

Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisinin Oluşturulması

MADDE 8 - (1) Birim organları 

a)       Kalite Koordinatörü

b)      Kalite Koordinatör Yardımcıları, 

c)       Fakülte ve Yüksek Okul Temsilcileri

d)      Birim personelinden oluşur.

 

Stratejij Planlama ve Kalite Güvence Ofisi Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı, Fakülte ve Yüksek Okul Temsilcilerinin Atanması MADDE 9 -  

a)                  Koordinatör, eğitim planlama deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan koordinatörün yerine Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır.

b)                  Koordinatör yardımcıları biri eğitim planlamadan diğeri diğer kalite faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere iki tanedir. Koordinatör Yardımcıları, eğitim planlama deneyimi ve kalite yönetimi deneyimi olan akademik veya idari görevliler arasından Koordinatör tarafından iki (2) yıllığına görevlendirilmeleri için Rektöre önerilir. Atama rektör tarafından yapılır.  Süresi dolmadan görevinden ayrılan koordinatör yardımcısı yerine aynı şekilde bir başka yardımcı görevlendirilir. Koordinatörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, koordinatör tarafından görevlendirilen yardımcı koordinatör vekili olarak görev yapar.

c)                  Fakülte ve Yüksekokul temsilcileri, ilgili fakülte veya yüksekokul birim yöneticileri tarafından görevlendirilir.

 

Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisinin Görevleri

MADDE 10 - (1) Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisinin görevleri şunlardır:

a)     Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak,

b)    Kalite Yönetim Sisteminin performansını iyileştirmek için ihtiyaçları raporlamak,

c)     Üniversitenin Stratejik Planlama ve Plan Hazırlama faaliyetlerini koordine etmek,

ç) Üniversitede öğrenci odaklılık ve paydaşlık kavramının bilincinde olunması ve bu bilincin yaygınlaştırılması için çalışmak,

d)    Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,

e)    Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

f)      Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak,

g)     Akademik birimlerin Kalite Temsilcileri ile yapılan toplantıları koordine etmek,

ğ) Görev alanıyla ilgili doküman hazırlamak, revizyon yapmak, yayınlamak, kaydetmek ve dağıtım yapmak,

h)    Kalite iç denetim planını hazırlamak ve iç denetimlerin yapılmasını sağlamak,

ı) Kalite temsilcilerinin, iç denetçilerin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim almalarını sağlamak, konuyla ilgili eğitimler vermek,

i)      Yönetimin gözden geçirme toplantısı için girdileri hazırlamak, toplantının yapılması, alınan kararların yazılması ve birimlere dağıtımını yapmak,

j)      Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,

k)     Ofis çalışmalarını yönetmek,

l)      İç denetim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,

m)  Dış denetimlerin yapılması için gerekli tedbirleri almak,

n)    Üniversite eğitiminin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesi amacıyla istatistik ve izleme çalışmaları yapmak,

o)    Öğretim elemanlarını ve bölümlere ilişkin ders dağılımlarını gerçekleştirmek,

ö) Bölüm ve programlara ilişkin ders dağılımlarını yapmak,

p)    Üniversite bünyesindeki bloklar, laboratuvarlar, uygulama yerleri, konferans salonları ve dersliklerin kullanımına ilişkin dağılımını sağlamak,

r)  Yılsonu çalışma raporlarını ve yeni çalışma programını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

s)  Fakülte ve yüksekokul temsilcileri ve diğer yetkililer ile eğitim öğretim planlama sürecinde gerekli faaliyetleri yürütmek ve gerekli onayları almak.

Personel İhtiyacı

MADDE 11 - Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı koordinatörün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Yazışmalar

MADDE 12 - Üniversite içindeki birimlerle iletişimi sağlamak amacıyla koordinatörlükçe hazırlanan yazılar, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının üst yazısıyla dağıtılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.