0850 622 67 00

Yönergeler

İGÜ Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışma Birimi(MBRD) Yönergesi

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

MESLEKİ BİLGİ REHBERLİK VE DANIŞMA BİRİMİ (MBRD) YÖNERGESİ

(Kabulü:01.03.2017 tarih ve 4 sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a)      MBRD: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi,

b)     Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c)      Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d)     Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

e)      Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

f)   Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi Uzmanı: Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi Uzmanı olarak seçilen kişileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birimin Amacı ve Faaliyet Alanları

Birimin amacı

MADDE 5 – (1)

Birimin amacı; İşsiz yetişkinlere ve diğer dezavantajlı gruplara meslek seçimi, sektörlerdeki iş ve istihdam durumu, meslekte belgelendirme, Önceki Öğrenmenin Tanımı(ÖÖT) ve kendi işini kurma gibi konularda online veya telefon yoluyla bilgi ve yüz yüze danışmanlık hizmetleri verilecektir.

Birimin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Birimin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) işsizlere, çalışanlara, işletmelere ve okullara sürekli olarak online ve yüz yüze bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlamak,

b) İşsizlerin istihdamı için meslek örgütleri ve işletmelerle işbirliği çalışmaları gerçekleştirmek,

c) Mesleki Eğitimlerle ilgili konferans ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak.

d) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

MBRD Uzmanının Seçimi ve Görevleri

Madde 7-  MBRD uzmanının 4 yıllık lisans mezunu olması gerekmektedir. Bu kritere uygun MBRD uzmanı İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından seçilecektir.

Madde 8-  İşsiz yetişkinlere ve diğer dezavantajlı gruplara meslek seçimi, sektörlerdeki iş ve istihdam durumu, meslekte belgelendirme, Önceki Öğrenmenin Tanımı(ÖÖT) ve kendi işini kurma konularında bireysel düzeyde destek vermek ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin bu konudaki uzmanlık birimlerinden veya dışarıdan kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişiler, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. MBRD Uzmanı, , Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel veya uzmanlar arasından veya dışarıdan müdürün talebi doğrultusunda seçilir.

MBRD Uzmanının görevleri şunlardır;

a) işsizlere, çalışanlara, işletmelere ve okullara sürekli olarak online ve yüz yüze bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlamak,

b) İşsizlerin istihdamı için meslek örgütleri ve işletmelerle işbirliği çalışmaları gerçekleştirmek,

c) Mesleki Eğitimlerle ilgili konferans ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak.

d) Bireylerin kendilerini ilgileri, yetenekleri, meslekî değerleri gibi yönleriyle tanımalarına, meslekler hakkında bilgi edinmelerine, kendi özelliklerine hangi mesleklerin uygun olduğunu fark etmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler ve daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini giderebilmelerine yönelik psikolojik yardım hizmetlerini verir.

e) Hizmetlerle ilgili çeşitli araştırma-geliştirme çalışmalarına katılır.

f)  Birimde diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

g) Programların uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunları araştırır, değerlendirir ve sonuçları yetkili kişiye iletir.

h) Çalışmalar organize eder, düzenlenmiş çalışmalara katılır ve bu çalışmalar doğrultusunda çeşitli yayınlar hazırlar.

ı)  Çalışma alanında yer alan kurumlarının özellik, kademe, türlerine göre ayrı olmak üzere çerçeve programı ve etkinlik programlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmaları izler ve bu çalışmalara katılır. Bu çalışmanın ön hazırlığı olarak kurumdaki önceki uygulama sonuçları, kurumun özellikleri ve çeşitli boyutları incelenir.

i) Birimin hizmet alanında kullanılan mevcut rehberlik programlarını amaç, içerik, uygulama ve kullanılan araç ve gerecin uygunluğu gibi yönlerden sürekli olarak izler, değerlendirir ve sonuçlarını yetkili birimlere iletir.

j) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürünün/müdür yardımcısının varsa bulunduğu mevcut projenin koordinatörün/asistanın, vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar ve bilgi verir.

k) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Personel İhtiyacı

Madde 15- (1) Birimin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.