0850 622 67 00

Yönergeler

İGÜ Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

Amaç ve Kapsam

Madde 1-  Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlarına öğrenci alınmasına dair hükümleri kapsamaktadır. Yönergenin amacı,  bu bölümlere girmek için başvuran adayların ön kayıt işlemleri, sınavların yapılması, değerlendirilmesi, başarılarına göre sıralamanın yapılması, sonuçların duyurulması ve kesin kayıt için gerekli işlemlerin yürütülmesi kararlarını saptamaktır. Yönergede kısaca İstanbul Gelişim Üniversitesi “İGÜ” olarak anılacaktır.

Dayanak

Madde 2 –  Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sınavların Duyurulması

Madde 3 - İstanbul Gelişim Üniversitesi’ nün Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak bölümleri ve kontenjanları, aday başvuru koşulları, kayıt ve sınav tarihleri yayın organları İstanbul Gelişim Üniversitesi Web Sitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili bölümler aracılığıyla duyurulur.

Aday Başvuru Koşulları

Ön Kayıt

Madde 4 – Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayların, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için; İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen taban puanını veya daha yüksek bir puanı, puan türü fark etmeksizin YGS’ den almış olmaları gerekir. 

Madde 5 -  Ön kayıtlar için adaylar, doğrudan ya da bir yakınları aracılığıyla başvurabilirler. Bir aracı ile yapılan ön kayıtlarda Fakülte/Yüksekokul sorumluluk yüklenmez. Posta ile ön kayıt yapılmaz.

Madde 6 -  Adayların Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmeleri için sahip olmaları gereken diğer şartlar ve gerekli belgeler Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(a) Resimli nüfus cüzdanı fotokopisi,

(b) YGS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,

(c) Adayın sınavlarına girmek istediği bölüm ya da bölümleri belirten başvuru formu (form Fakülteden / Yüksekokuldan) verilir,

(d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

(e)  Lise diplomasının önlü-arkalı fotokopisi veya mezuniyet belgesi,

(f)  Ön kayıt ödenti belgesi,

(g) Fakülte / Yüksekokulca istenecek diğer belgeler.

Aday Kayıtları

Madde 7 - Aday kayıtları İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ve yerde, yukarıda belirtilmiş olan belgeler istenerek yapılır.

Sınav Tarihi

Madde 8 - Sınavlar İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından o yıl için kabul edilen akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Kesin sınav tarihi Fakülte/Yüksekokul Kurulunca belirlenir ve duyurulur. Ön kayıt tarihi, kayıt tarihi, sınav yeri vb. konular her yıl güncellenecek olan özel yetenek sınavları koşul ve esaslarında belirtilir.

Sınav Türleri

Madde 9 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları, adayların başvurularında belirttikleri bölümlerin özelliklerine göre, her bölüm için ayrı ayrı yapılır. Farklı bölümler için gerekli olan benzer sınavlar ortak olarak yapılabilir. Öğrenci adayları başvurdukları bölümlerin “Özel Yetenek Sınavı’na girerler. Uygulamalı ya/ya da sözlü yapılabilecek olan bu sınavlar adayların özelliklerini ortaya koyacak sınavlardır.

Sınavların Yürütülmesi

Madde 10 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları, İstanbul Gelişim Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından önerilen adaylar arasından o yıl, her bölüm için belirlenecek üç asıl ve bir yedek öğretim üyesinden oluşan Yürütme Kurulu’nca yürütülür. Fakülte Dekanı / Yüksekokul Müdürü, Yürütme Kurulu’nun doğal üyesi ve başkanıdır.

Sınav Yürütme Kurulu’nun Görevleri:

Madde 11 – (a) Sınav mekanlarının düzenlenmesi,

(b) Sınav gözetmen ve görevlilerinin belirlenmesi,

(c) Sınav sorularının hazırlanmasından kesin sonuçların saptanmasına kadar sürecek tüm çalışmaların yürütülmesi,

(d) Sınavlarda kullanılacak yedek malzemenin sağlanması,

(e) Gerektiğinde alt komisyonların kurulması,

(f) Sınavlarda başarılı olanların asıl ve yedek listelerinin saptanması ve duyurulmasına

ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi,

(g) Sınav bitiminde soruların ve cevap kağıtlarının toplanarak ilgili Bölümlerin Sınav Komisyonlarına iletilmesidir.

Sınav Komisyonları

Madde 12 - Özel Yetenek Sınav Komisyonları, İstanbul Gelişim Üniversitesi Fakülte veya Yüksekokul Müdürlükleri tarafından her bölüm için ayrı ayrı, kadrolu öğretim üyelerinden oluşturulur. Ancak farklı bölümlere aynı sınav yapılması durumunda tek komisyon oluşturulabilir. Kadrolu öğretim üyelerinin yeterli olmadığı durumlarda dışarıdan görevlendirme yapılabilir. Bölüm Başkanları, ilgili Bölüm Sınav Komisyonunun doğal üyesidir ve başkanıdır. Sınav Komisyonları Fakülte Dekanına / Yüksekokul Müdürüne bağlı olarak çalışır.

Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 13– Özel Yetenek Sınavı ve Bireysel Performans Sınavı’nın sorularının / parkurunun hazırlığı, ilgili bölümlerin ve programların Özel Yetenek Sınav Komisyonları tarafından yapılır.

Sınavların Yapılması

Madde 14 – Sınavlar, Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı’nca önceden ilan edilen gün, saat ve

yerde yapılır. Sınav sırasında uyulacak kurallar, gözetmenlerce / sınav komisyon üyelerince adaylara duyurulur. Sınav soruları, adayların sınav yerlerine alınması ve kimlik denetiminden sonra, sözlü, uygulama ya da yazılı olarak verilir. Sınav komisyon üyeleri, sınav süresince sınav yerlerini terk edemezler.

Sınav Süresi

Madde 15 - Sınav, soruların adaylara verilmesi ile baslar. Gecikmelerde, sınav süresine uyulması koşuluyla bitiş saati ertelenebilir. Sınav başladıktan sonra ilk otuz dakika adaylar sınav salonundan çıkamazlar, ayrıca ilk otuz dakika içinde geç gelen adaylar, Sınav Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayıyla ek süre verilmeksizin sınava girebilirler. Uygulama sınavındaki gecikmelerde Özel Yetenek Sınav Komisyonu adayları ne zaman uygulamaya alacağı konusunda karar alıp ilgililere duyurur.

Sınav Kurallarına Aykırılık

Madde 16 - Sınav kurallarına uymayanlar, sınav düzenini bozanlar için gözetmenler / sınav komisyon üyeleri tarafından bir tutanak tutulur ve söz konusu adayların sınava devam etmesi engellenir. Sınava giriş belgesi ya da fotoğraflı kimlik belgesi bulunmayan adaylar, Sınav Yürütme Kurulu Başkanı’nın onay vermesi durumunda sınava girebilirler.

Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 17 a) Değerlendirme kriterlerinin belirtildiği bir rapor hazırlanarak, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Puanlarda virgülden sonra iki hane kullanılır. Adaylar Yetenek Puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday listeleri düzenlenir.

Özel Yetenek Sınav Sonuçların Belirlenmesi

Madde 18 – Özel Yetenek Sınav Komisyonları, sınav sonuçlarını saptar ve sonuçları Sınav

Yürütme Kurulu’na teslim eder. Yürütme Kurulu, her öğrencinin sınavlardan aldığı puanları

gözönüne alarak sıralamayı belirler, asıl ve yedek listeleri düzenler. Sınav Yürütme Kurulu

Başkanlığı tarafından oluşturulan asıl ve yedek listeler, üç örnek halinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Makamı’na, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na sunulur.

Sınav Sonucunun İlan Edilmesi

Madde 19 - (a) Sınav sonuçları Akademik Takvimde belirlenen tarihler içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi web sayfasında ve ilan panosunda duyurulur. Adaylara şahsen bir duyuru yapılmaz.

(b) Sonuçlarla ilgili yanlışlık olabileceğini konusunda endişesi olan adaylar sınavların duyurulmasını izleyen iki gün içinde yazılı olarak Sınav Yürütme Kurulu’na dilekçeyle başvurabilirler. Dilekçe Sınav Yürütme Kurulu’nca incelenir. Herhangi bir yanlışlık varsa giderilir. İncelemenin sonucu kesindir. İnceleme sonucu kişiye yazılı olarak bildirilir.

Kesin kayıt işlemleri

Madde 20 –  (a) Kesin kayıt işlemleri, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(b) Sınavı kazanan asıl adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırır.

(c) Kesin kayıtların son günü boş kalan kontenjan sayısı kadar yedek liste ilan edilir. Belirlenen sürede yedek adaylar kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

(d) Kesin kayda hak kazanan ve ilan edilen listede belirtilen süre içinde kayıtlarını yaptırmayan (son gün saat 17:00’dan sonra gelen adaylar kesinlikle kabul edilmez) veya gerekli belgeleri teslim etmeyenlerin kesin kayıt hakları sona erer, hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.

(e) Boş kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Madde 21 – İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümlerine ve programlarına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanları, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Koşulları

Madde 22 - Yabancı uyruklu adayların başvuruda aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekir:

(a) Sınavına girmek istedikleri İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümünü belirten dilekçe,

(b) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında T.C. liselerine eşdeğer bir okuldan mezun olduklarını gösterir eşdeğerlik belgesi,

(c) Pasaportlarının aslı ve fotokopisi,

(d) Üniversitede öğrenim görme hakkı kazandığını gösterir belge,

(e)  Ön kayıt ödenti belgesi.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınavları

Madde 23 - Yabancı uyruklu adayların sınavları aynı esasa göre yapılır ve sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 24 - Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - Bu yönerge hükümlerini, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.