0850 622 67 00

İGÜ Staj Yönergesi

1- AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK

1-1. AMAÇ: İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ) öğrencilerinin bölümleri ile ilgili uygulama becerilerini geliştirmeleri, teknolojik gelişmelerden yararlanmaları, yönetim deneyimi, eğitim-öğretim programıyla ilgili konularda görgü, bilgi ve beceri kazanmalarıdır.

1-2.  KAPSAM: İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans / lisans ve lisansüstü öğretimi kapsamında, öğrencilerin yönetim tarafından uygun görülecek işyerlerinde; araştırma, proje ve yönetim dallarında yapacakları staj ile ilgili ilkeleri belirler.

1-3. DAYANAK: İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ) Önlisans/Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 14/2. Maddesi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 16/2. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

2- STAJ SÜRESİ

2-1. Staj süresi en az 30 iş günü olup, ön lisans eğitiminde 2. ya da 4.Yarıyılı izleyen yaz aylarında, lisans eğitiminde ise 1.yarıyılı izleyen yaz aylarında yapılır. Lisansüstü öğretimde enstitü yönetim kurullarınca belirlenen dönemlerde stajlar yapılır.

2-2.      Öğrencilik hakları devam etmekte iken, daha önce devamını almış, yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler, bu süre içinde yapamadıkları stajı yapabilirler.

2-3.      Bir hafta 5 (Beş) iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde cumartesi günüde iş günü olarak kabul edilir.

 

3- STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ

3-1. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, ilgili Bölüm Başkanlığı / Program Başkanlığı karar verir. Ayrıca öğrencilere İGÜ Rektörlüğü’nün kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliği sonucu yurtiçi ve yurtdışında temin edilen staj yeri ve kontenjanları olanaklar ölçüsünde önerilir.

3-2. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların Bölümler ve Programlar için tahsis ettikleri stajyer kontenjanları Bölüm Başkanlığı / Program Başkanlığı tarafından ilan edilir. Başvuranlara dağıtılır.

3-3. Stajlar, öğrencinin kendi dalına ve formasyonuna uygun olan Üniversite içinde araştırma projesi ile Üniversite dışında bir kurumda, yurt içinde veya dışında, Yükseköğretim Kurumlarının laboratuvarlarında, atölyelerinde ve uygulama merkezlerinde (onay alındıktan sonra) da yapılabilir.

4- STAJ ÇALIŞMALARI

4-1. Her öğrenci staj öncesinde

•Zorunlu Staj Formu

•SGK Formu

•Staj Defterini ilgili birimlerde onaylatmak zorundadır.

4-2. Öğrenciler staj devresi sonunda, kendilerine verilen programa uygun olarak hazırladıkları, “Staj Defteri” nin her sayfasını çalıştığı işyeri yetkilisinin imza-mühür ve kaşesiyle onaylatırlar.

4-3. Onaylanmış “Staj Defteri” ,“Öğrenci Staj Sicil Fişi ve Gerekli Görülen Diğer Formlar”  en geç 1 (Bir) ay içinde öğrenci tarafından Bölüm Başkanlığı’na / Program Başkanlığı’na teslim edilir. Süresi içinde teslim edilmeyen belgeler incelenmez, öğrenciler staj haklarını kullanmamış ve başarısız sayılır.

4-4. Öğrencilerin seçmiş olduğu staj yerinde deneyimi en az 4 yıllık ve aynı branştan olan yöneticilerin bulunması ve bağlı olduğu kurum sicil numarasının belirtilmesi gerekir.

4-5. Staj yapan öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından sigortalanırlar, sigorta işlemleri İGÜ Öğrenci İşleri Bürosu aracılığıyla yürütülür.

4-6. Öğrenciler staj sürecinde, staj yaptıkları kurum ve kuruluşun kurallarına uymak ve bizzat çalışmak suretiyle yükümlülüklerini tamamlarlar.

4-7. Stajlar eğitim-öğretim süreleri dışında yapılır.

4-8. Staja gönderilen öğrenciler gerektiğinde İstanbul Gelişim Üniversitesi yetkili kurullarınca görevlendirilen öğretim elemanı tarafından denetlenir.

4-9. Stajlar belirlenen sürede kesintisiz olarak tamamlanır. Ancak aşağıdaki hallerde öğrenciler mazeretli sayılırlar.

a) Öğrencinin staja devam edip edemeyeceğini belirten resmi raporla belirlenmiş 5 iş günü kadar hastalık hali.

b) Hastalık dışında işyeri staj sorumluluğunca uygun görülecek mazeretleri nedeniyle 3 iş günü kadar olan devamsızlıklar.

5-0. Mazerete dayalı toplam devamsızlığı 8 iş günü olan eksik stajlar tamamlattırılır. Stajına mazeretsiz olarak 8 iş günü devam etmeyen öğrenci hiç staj yapmamış sayılır.

5-  STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

5-1. Fakülteler / Yüksekokullar ve Enstitüler her öğretim yılının ilk haftası içinde en az 2 (İki) kişiden oluşan “Staj Komisyonu” nu belirler. Komisyon bir yıl süre ile görev yapar.

5-2. Stajla ilgili belgeler Bölüm / Program Başkanlıklarına teslim edilir.

5-3. Staj Komisyonu stajla ilgili tüm belgeleri inceler ve değerlendirme yetkisine sahiptir. Değerlendirme anında gerek gördüğünde öğrenciler ile görüşür. Değerlendirme sonucunu Bölüm Başkanlığı’na / Program Başkanlığı’na bildirir.

5-4. Bölüm Başkanlıkları / Program Başkanlıkları, aldıkları staj sonuçlarını yarıyıl içinde, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci İşleri’ne ve öğrencilere bildirir.

5-5. Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, en geç 1 (bir) ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Bu süre sonunda öğrencinin durumu, Bölüm / Program Başkanlıklarınca değerlendirilir. Düzeltme sonucu stajı reddedilen öğrencinin ret gerekçesi yazılı olarak Bölüm / Program Başkanlığı aracılığı ile öğrenciye bildirilir.

5-6. Yatay-Dikey geçiş yoluyla İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne kaydını yaptıran öğrencilerin “Staj Muafiyet İstekleri” daha önceki kurumda yaptığı stajların geçerliliği belgelenmesi halinde, stajının sayılıp, sayılmama hususu Fakülte Yönetim Kurulu / Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

5-7. Öğrencinin, staj değerlendirme sonucuna itiraz etmesi halinde, İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans / Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre konunun sonuçlandırılmasında Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü /  Enstitü Müdürlüğü yetkilidir.

6- STAJ BELGELERİNİN SAKLANMASI

6-1. Staj defterleri, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci İşlerinde kanunda belirtilen süreler kadar saklanır.

7-DİĞER HÜKÜMLER

7-1. Bir özre dayansın veya dayanmasın staj çalışmalarını, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü öğretim süresi içinde tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

7-2. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri stajlar süresince de geçerlidir.

7-3. Stajyerlerin, staj yaptıkları kurumlara karşı kusurları nedeni ile verecekleri zararlardan İGÜ sorumlu değildir.

7-4. İlgili birimler gerekli gördükleri takdirde stajın değerlendirilmesine ilişkin formlar geliştirebilir, komisyonlar kurabilir.

7-5. Erasmus programı kapsamındaki staj çalışmalarına dair özel koşullar Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AVUMER) Yönetmeliği’ne bağlı Erasmus Hareketlilik Yönergesi’nde düzenlenmiştir.

8- YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

8-1. Bu Staj Yönergesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

8-2. Bu Staj Yönergesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafında yürütülür.