0850 622 67 00

Yönergeler

İGÜ Üniversite, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Danışma Kurulu Yönergesi

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL

DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

(Kabulü:01.03.2017 tarih ve 4 sayılı Senato Kararı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi birimlerince kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği sağlamak ve sürdürebilmek amacıyla kendilerine özgü Danışma Kurullarını oluşturmak ve bunların çalışma ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak ve sürdürebilmek amacıyla oluşturulan Danışma Kurullarının çalışmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 Bu yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) fıkrasına ve 08.10.2016 tarihli ve 29851 Resmi Gazete Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik’e göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 Bu yönergede geçen;

a)      Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

b)     Üniversite Danışma Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Danışma Kurulunu,

c)      Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Fakülte/Enstitü/Yüksekokullarının danışma kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar, Görev ve Sorumluluklar

Danışma Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri

MADDE 5 Danışma Kurulu, Üniversite ve üniversite birimlerinde oluşturulan bilimsel etkinlikler, projeler ve eğitim-öğretim başta olmak üzere çeşitli konularda görüş ve öneri bildiren bir kuruldur. Üniversite Danışma Kurulu ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu olmak üzere iki kuruldan oluşur. Danışma kurullarının kamu ve özel sektör kuruluşları ile mezun öğrenci üyeleri Rektör’ün önerisi ve Senato’nun onayı ile görevlendirilir.

a)      Üniversite Danışma Kurulu: Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, Fakülte/Enstitü/Yüksekokullarının dekan/müdürleri, öğrenci konsey başkanı ve Rektör tarafından önerilecek kamu ve özel sektör kuruluşları temsilcileri ile temsilen bir mezundan oluşur. Üniversite Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası görevi İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

b)     Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu: Dekan/Müdürün başkanlığında, dekan/müdür yardımcıları, bölüm başkanları, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul öğrenci temsilcisi ve dekan/müdür tarafından önerilecek kamu ve özel sektör kuruluşları temsilcileri ile temsilen bir mezundan oluşur. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası birim sekreterliği tarafından yürütülür.

Üniversite Dışından Görevlendirilecek Kurul Üyelerinin Görev Sürelerinin Belirlenmesi

MADDE 6

a)      Üyelerin görev süresi üç yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye, tekrar görevlendirilebilir.

b)     Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer.

Üniversite Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 7

a)      Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul, toplantıda hazır bulunan üyeleri ile toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu esasına göre alınır.

b)     Kendilerine önceden gönderilen gündem programını inceleyip, görüş ve önerilerini Kurul Başkanına yazılı olarak iletmek,

c)      Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma kurullarının amaca uygun çalışmasını sağlamak ve bu kuruldan gelen önerileri değerlendirmek,

d)     Birimlerin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile iş birliği geliştirmek,

e)      Kamu ve özel sektörün talep ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunmak,

f)       Eğitimde kalitenin artırılmasına, geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmaktır.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurullarının Görevleri

MADDE 8

a)      Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul, toplantıda hazır bulunan üyeleri ile toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu esasına göre alınır.

b)     Üniversite Danışma Kuruluna görevlendirilecek ilgili sektör üyelerini önermek,

c)      Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili alanda uygulama çalışmalarına destek sağlamak,

d)     Birimlerde yürütülmekte olan derslerin; yarıyıl, kredi saat ve içeriklerini incelemek, ilgili meslek ve uzmanlık alanları ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi birikimi hakkında önerileri belirlemek,

e)      Bölümlerle bağlantılı proje önerileri oluşturmak,

f)       İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda lisans projesi, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü (koordinasyonu) sağlamak,

g)      Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin derslerde ya da ayrı olarak öğrencilere aktarılabilmesi için konuk konuşmacı uygulamaları planlamak,

h)     Yetişmiş insan gücündeki çeşitliliği sağlamak için planlama çalışmaları yapmak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek,

i)       Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek,

j)       Üniversite Danışma Kurulundan gelen görevleri yapmak,

k)     Danışma Kurullarında alınan kararları Üniversite Danışma Kurulu gündeminde görüşmek üzere bir rapor şeklinde Rektörlüğe sunmak,

l)       Yeni bölüm/program açılması konusunda önerilerde bulunmak.

Kurulların Çalışma Esasları

MADDE 9 Üniversite Danışma Kurulunda görevli ve kurum dışından katılacak kurul üyeleri ile iletişim Genel Sekreterlik tarafından, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulunda görevli ve kurum dışından katılacak kurul üyeleri ile iletişim birim sekreterliği tarafından yapılan yazışmalarla yürütülür. Toplantı esnasında tutanakların tutulması ve kurul çalışma raporunun hazırlanması Üniversite Danışma Kurulunda Genel Sekreterlik, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurullarında birim sekreterliklerinin sorumluluğundadır.

Çalışma Takvimi

MADDE 10

a)      Üniversite Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Gerekli hallerde Rektör ve daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir. Kurul toplantı tarihleri yazılı ya da elektronik olarak duyurulur.

b)     Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü toplantılar yapılabilir. Kurul toplantı tarihleri yazılı ya da elektronik olarak duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 11 Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.