0850 622 67 00

Yönetmelikler

İGÜ Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesinin zorunlu yabancı diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi zorunlu yabancı diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık Sınıfı: Üniversitenin yabancı diller hazırlık sınıflarını,

b) Kurlar: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması doğrultusunda A1, A2, B1 ve B2 kademelerine göre sınıflandırılan yabancı dil seviyelerini,

c) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

ç) Müdürlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

d) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

g) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ğ) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitimin tamamen bir yabancı dilde yürütüldüğü ya da derslerinin en az %30 oranında bir yabancı dilde yapıldığı programlar için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Diller Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini kültürel ve sosyal hayatta yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak üzere, Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde verilir.

(2) Yabancı Dil Hazırlık eğitimi programları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenir. Hazırlık Sınıfları akademik takvimi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri en az yirmi saat olarak düzenlenir.

(4) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık eğitimi derslerine devam zorunludur. Öğrenci, öngörülen toplam yıllık ders saatinin %20’sine devam etmemesi halinde devamsızlıktan kalır. Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yıl sonu sınavına (Genel Değerlendirme Sınavı) alınmaz.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin transkriptlerinde, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı belirtilir.

(7) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarından ders alamazlar.

(8) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.

(9) Hazırlık eğitimi-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü kanuni eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(10) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresi en çok bir yıldır. Hazırlık sınıfına devam edip ikinci yarıyıl sonunda başarılı olan öğrenciler, Yüksekokuldan başarı belgesi alarak, belirli bir yabancı dille karma olarak veya tamamen yabancı dille verilen, önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır.

(11) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler, düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir. Sınıflardaki öğrenci sayısı 25 kişiyi aşmayacak şekilde düzenlenir.

(12) Hazırlık eğitiminde öngörülen sınavlarda başarılı olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt oldukları eğitim-öğretim programında yer alan ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu ilgili yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Başarısız olan öğrenciler, kayıt oldukları programın birinci sınıfından eğitim-öğretime başlamaları halinde, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu ilgili yabancı dil derslerinden muaf tutulmazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 6 – (1) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf olmak için gereken belgeleri kayıt süresinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eden ve/veya yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencinin kaydı doğrudan bölümüne yapılır.

(3) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin kayıt işlemleri, duyurulan kayıt haftası süresince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, ilgili birimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(4) Hazırlık öğretimi ücrete tabidir. Öğretim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(5) Üniversitenin tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı bir dilde eğitim-öğretim yapılan bölümlerine ÖSYM bursu ile yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin burs oranları zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da geçerlidir.

(6) Üniversiteye ilk defa kayıt olma ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde, kayıt yenileme işlemleri ise akademik takvimde belirlenen süreler içinde yapılır.

Muafiyet

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak,

b) Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve aşağıdaki tabloda gösterilen yabancı dil sınavlarından belirtilen puanları almak,

 

 

 

YETERLİK PUANI

YDS

DİĞER

İNGİLİZCE

70

60

TOEFL

IELTS (Tüm Bileşenler)

CBT

IBT

PBT

198-199

72

531-532

5.0

 

 

c) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından onaylanması şartıyla, uluslararası geçerliliği olan merkezi sınavlardan CEFR B1 düzeyinde başarı gösterdiğini belgelemek,

ç) Ortaöğretimini; ilgili dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlamak,

d) Üniversitenin veya başka bir üniversitenin son iki yılda ilgili yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak veya son iki yılda başka bir üniversitenin yaptığı ilgili yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmak ve bu durumu belgelendirmek. Bu durum kapsamında muafiyet kararı Yönetim Kurulunca verilir.

e) Bu maddede yer alan muafiyet sağlayan belgeler, yabancı dil yeterlik sınavından en geç bir hafta önce Müdürlüğe teslim edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 8 – (1) Yeterlik sınavının uygulamasına ilişkin esaslar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. Yabancı dille eğitim yapılan programlarda kayıtlı bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; B2 düzeyindeki yabancı dil seviye tespit sınavından 100 üzerinden 70 puan alması zorunludur. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Yeterlik Sınavı sonucu, öğrencilerin yabancı dil düzeyleri için referans oluşturur.

Sınavlar ve notlar

MADDE 9 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve genel değerlendirme sınavından oluşup, yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir.

(2) Ara sınav, her bir kur sonunda yapılan Okuma, Yazma, Konuşma, Dinleme ve Dilbilgisi becerilerini ölçen beş sınavdan oluşur. Her iki yarıyılda toplam 4 ara sınav yapılır.

(3) Genel Değerlendirme Sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Genel Değerlendirme Sınavı beş sınavdan oluşur.

(4) Kısa süreli sınavlar her kurda her bir ders için beş kez yapılır. Kısa süreli sınavlar; kur içi okuma ödevleri, sınıf içi okuma konuları üzerine yazma ve benzeri şeklinde de yapılabilir. Kısa süreli sınavların telafisi yoktur.

(5) Genel Başarı Notunun % 20’sini iki yarıyıl boyunca yapılan Kısa Süreli Sınavlar, Yüzde 40’ını kurların sonunda yapılan ara sınavlar, %20’sini ikinci yarıyıl sonunda yapılan Genel Değerlendirme Sınavı, % 20’sini ise öğrencinin derse katılım notu oluşturur.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 10 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, yapılacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

Mazeret sınavları

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle kur sonunda yapılan ara sınav ve Genel Değerlendirme Sınavına katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Yabancı Diller Yüksekokulunca belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 12 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden yeterlik sınavında ya da hazırlık sınıfı yılsonu sınavında başarılı olan öğrencilerin ilgili programların birinci sınıflarına kaydı yapılır. Eğitim dili İngilizce olan lisans veönlisans programlarına kayıtlı öğrenciler ise başarısızlıkları durumunda hazırlık sınıfını tekrar ederler. Ancak hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere derslere devam etmeden her akademik yarıyılın başında yapılan yabancı dil yeterlik sınavına girme hakkı verilir. İlgili öğrencilerin bu sınava girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokuluna, sınavdan en az beş (5) iş günü önce yazılı başvuruda bulunmaları zorunludur.

(2) Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı başarısız öğrenciler için Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimi dört yarıyılı aşamaz.

(3) Hazırlık sınıfında başarısızlıkları durumunda öğrenciler, istedikleri takdirde, Üniversiteye giriş puanlarına göre, talep ettikleri Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının taban puanından düşük olmamak şartıyla ÖSYM tarafından istenilen bölümlere/programlara yerleştirilirler. Süreci öğrenci kendi sorumluluğu çerçevesinde takip eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 13 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının talebi üzerine Yabancı Diller Yüksekokulunca görevlendirilir ve yürütülür.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 14 – (1) Her yıl öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olma durumu16/12/2013 tarihli ve 28853 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersinden, durumlarını belgelemek şartıyla, yazılı olarak muaf sayılma talebinde bulunabilir.

(3) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu tarafından verilir.

Başarı durumu

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 16 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 6/11/2009 tarihli ve 27398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.