0850 622 67 00

Yönergeler

İGU Yaz Öğretimi Yönergesi

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan önlisans,  ve lisans programlarında yaz öğretimi uygulamasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci ve 14’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Derslerin Açılması ve Kayıt

MADDE 3 – (1) Yaz öğretiminin açılıp açılmayacağı; açılmasına karar verilirse hangi bölüm ve programlarda açılacağı; süresi ve takvimi, her eğitim-öğretim yılının başında Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler; lisans programlarında, ilgili fakülte veya bölümlerin; önlisans programlarında, ilgili program yöneticisinin önerisi üzerine ilgili yönetim kurullarınca, hazırlık sınıfında ise Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Yaz öğretiminde her bir fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokul ile merkezde aynı ad ve aynı kredi ile tek bir ders açılabilir.

(4) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, üniversite senatosunca belirlenir.

(5)  Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibariyle,  ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilerin yaz öğretimine kaydı yapılamaz.

Ders Alma ve Derse Devam

MADDE 4 – (1) Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

a)    Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya genel not ortalaması (GANO)’sını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.

b)   Erken mezun olmak amacıyla GANO’sı 3.00 veya üstünde olan öğrenciler 1 ders, GANO’sı 3.50 üstünde olan öğrenciler 2 ders alabilir.

c) Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 4 ders alabilir.

d) Bahar yarıyılı sonunda GANO’sı 1.80 in altında ve sınamalı statüde olan öğrenciler, alıp başarısız oldukları dersleri öncelikle almak koşulu ile başarılı oldukları dersleri de not yükseltmek amacıyla alabilirler. Önceden almadıkları dersleri ise alamazlar.

e) Geçerli mazereti (ölüm, hastalık, kaza gibi) ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. Dersi seçtiği halde devam etmeyen öğrencilere, dersin normal döneminde ki notu dikkate alınmadan FF harf notu verilerek sisteme işlenir.

(2) Yaz öğretiminde, her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz öğretimi süresi 35 iş günüdür. Bu süreye ders kayıt ve sınav süreleri dahil değildir.

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda devam zorunluluğu vardır. Öğrenci daha önce devam şartını yerine getirmiş olsa bile İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17(2) maddesi gereğince teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar.

 

Başka Üniversiteden Ders Alma

MADDE 6 – (1) Üniversite yaz öğretiminde açılmayıp bir başka üniversitede açılan bir dersin alınabilmesine o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ve akademik danışmanın önerisi ile ilgili bölümün/program başkanlığınca karar verilir. Başka üniversiteden alınan ders, toplam 4 ders hesabına dahildir.

Sınav

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi sınav döneminde; yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz öğretiminde mazeret ve bütünleme sınavı yapılmaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler kayıt yaptırmak koşulu ile yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler.

Başarı Değerlendirmesi

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde başarı durumunun saptanması, güz ve/veya bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.  Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu,  bunu izleyen eğitim-öğretim yılı başında not ortalamalarında dikkate alınır.

(2) Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, başardıkları derslerin adını, kodunu, haftalık ders saatini, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Ücret

MADDE 9 – (1) Yaz öğretimi öğrenci katkı payı, burslu öğrenciler dâhil, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Kurul üyeleri ile yaz öğretiminde görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yaz Okulunda Yabancı Dil Eğitimi

MADDE 10– (1) Merkez bünyesinde açılan yaz öğretiminde;

a) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.

b) Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.

c) Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.

d) Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati tutarı 30 saatten az olamaz.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 13– (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.