0850 622 67 00

Yönergeler

İGÜ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki birimlerin

önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu

öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin sınav, kontenjan belirleme, başvuru koşulları, tercih işlemleri ile değerlendirme koşullarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1)  Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu’nun 27.01.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.000.00.01-06-383-3269 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) ADP: Avrupa Dil Portfolyosunu,

b) Birim: İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarını,

c) Birim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, konservatuarda konservatuar kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

ç) Birim Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

d) Dil Merkezi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Dil Merkezini,

e) İGÜ: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni,

f) İGÜYÖS: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci

Sınavını,

g) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını, ı) Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini, k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Madde 5 (1) İGÜYÖS yılda bir kez yapılır. Sınava başvuru tarihleri, sınavın yapılış şekli, içeriği ve tarihi Yönetim

Kurulu tarafından kabul edilen kılavuzda belirtilir.

(2) İGÜYÖS, Rektör tarafından atanan Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonu tarafından yürütülür.

(3) Sınavın koordinasyonu ve sonuçların ilanı komisyon kararları ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir.

(4) İGÜYÖS sonucu, sınav tarihini izleyen bir (1) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.

(5) İGÜYÖS sınav ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Sınav sorularına itiraz süresi; sınav sorularının ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde, sınav sonuçlarına itiraz süresi; sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde yapılır. İtirazlar, ilgisine göre “Soru İtirazları Komisyonu” veya “Sınav Sonucuna İtiraz Komisyonu” tarafından karara bağlanır.

(7) Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itirazlar yazılı olarak veya bilgi@gelisim.edu.tr adresine e-posta yolu ile yapılır.

Kontenjanlar

Madde 6

(1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim programlarına ayrılacak kontenjanlar ile varsa özel koşullar Senato kararıyla belirlenir.

(2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar ÖSYM’ye bildirilir.

(3) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjanı tercih eden olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da tercih edilmeyen kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı ile Üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir.

Başvuru Koşulları

Madde 7

 (1) Türk liselerine denk bir okuldan mezun olmak; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olmamak; çift uyruklu olanlardan, uyruğunun birinin Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmaması gerekir.

 (2) Yurtiçinden ve yurtdışından başvurular, İstanbul Gelişim Üniversitesi resmi web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Başvuracak adayların:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education - Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan;

1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de ve KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) Bu Maddenin 2’inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu Maddenin 2’inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

Program tercih koşulları

Madde 8

(1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına İGÜYÖS Temel Öğrenme

Becerileri testinden en düşük 40 standart puan ve üzeri puan almış adaylar başvurabilir.

(2) Tercihler için gerekli bilgiler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

(3) Adaylar en fazla üç diploma programına başvurabilirler. Bu programlara başvurular Internet üzerinden Üniversitenin İGÜYÖS ana sayfasından yapılır.

Program tercih işlemleri

Madde 9 (1)

Program tercih işlemleri adaylar tarafından İGÜYÖS ana sayfasından online yapılır.

a) Aday sisteme aday numarası ve şifresi ile giriş yapar.

b) Tercih bölümünden istediği programı seçer.

c) Üç farklı program tercih eder.

d) Aday yaptığı üç tercihi görür ve onaylar.

Değerlendirme ve yerleştirme

Madde 10

(1) Üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu adayların tercihlerini değerlendirme ve yerleştirme işlemleri Rektörlükçe yetkilendirilen komisyonlar tarafından yürütülür. Kontenjanlara yerleştirme; İGÜYÖS puanı yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının % 20 sini geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın ülke sayısı ve ilgili diğer hususlar gözetilerek Üniversite tarafından işlem yapılabilir.

(2) İGÜYÖS sınavında asgari puanı sağlayıp özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı, tercih sırası ve özel yetenekle öğrenci kabul eden bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının % 20 sini geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın ülke sayısı ve ilgili diğer hususlar gözetilerek Üniversite tarafından işlem yapılabilir.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme hakkı kazandırmaz.

(4) Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Sonuçların açıklanması ve kayıt

Madde 11

(1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere “Kabul Mektubu” gönderilir.

(2) Kayıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde, ilgili birimlerce yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, hakkını kaybetmiş sayılır.

(3) Kayıt için gerekli belgeler sonuçlarla birlikte Üniversitenin web sayfasında yayınlanır.

(4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

b) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,

c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

ç) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

d) İGÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı,

e) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

f) Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

g) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır),

ğ) Sekiz adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

h) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

ı) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı.”

i) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

(5) Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir.

(6) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.

Öğrenim ücreti ve geçim güvencesi miktarı

Madde 12

(1) Kontenjanlar dahilinde kabul edilecek öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.

(2) Kontenjanlar dahilinde kabul edilecek öğrencilerin maddi imkânlarının Ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla öğrencinin geçimini üstlenen kişinin, öğrencinin Üniversitemizdeki öğrenimi süresince giderlerini karşılayacak 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) maddi yeterliliğe sahip olduğunu bir banka hesabı ile belgelemesi zorunludur.

Eğitim ve öğretim dili

Madde 13- (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya eğitiminde yabancı dil kullanılan programlara kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin programın diline göre yabancı dil bilgilerinin seviyesi, yeterlilik ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir.

(2) Zorunlu yabancı dil yeterlilik ve düzey belirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi “İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

Türkçe yeterlilik düzeyi

Madde 14

(1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilikleri;

a) Yapılması halinde İGÜYÖS’ten aldıkları Türkçe Testi düzeyine,

b) Eğitim ve öğretim yılı başında İGÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavındaki başarıya,

c) Dil Merkezi Türkçe Yeterlilik Belgesine,

d) Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine,

e) İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre belirlenir.

(2) Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi:

a) (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.

b) (B1 ve B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala (B1-B2) düzeyinde olanlar dil düzeyini (C1-C2) seviyesine çıkarıncaya eğitim ve öğretimine devam edemezler.

c) (A1 ve A2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, (C1-C2) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B1-B2) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.

d) Bu şartlar; yurtdışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

(3) Avrupa Ortak Dil kriterlerine göre İGÜYÖS Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri ve puan aralıkları aşağıda belirtilmiştir:

İGÜYÖS Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri

Puan Aralıkları

Açıklamalar

C2

95-100

Türkçesi yeterli

C1

85-94

Türkçesi yeterli

B2

75-84

Türkçesi kısa zamanda yeterli düzeye gelebilir

B1

60-74

Türkçesi kısa zamanda yeterli düzeye gelebilir

A2

30-59

Türkçesi yetersiz

Eğitim - öğretim

Madde 15- Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler.

Yürürlük

Madde 16-(1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.