0850 622 67 00

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorunda mıdır?

Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80'dir. Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dâhil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye'yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Sınavımı kaçırdım ne yapabilirim?

Ara sınavlara hastalıkları nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren bir dilekçe ve devlet hastanelerinden alınmış raporları ile sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğrenci işlerine başvururlar. Raporları ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Sağlık raporu devamsızlığım için geçerlimi?

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye'yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz. Bunun dışında devam ile ilgili sağlık raporu dâhil hiçbir mazeret kabul edilmez.

Sağlık raporu nereden alınırsa geçerlidir?

Tam teşekkülü Devlet hastanesi

Ders seçimlerini yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Ders kaydının akademik takvimde belirtilen tarihte yapılması gerekir. Öncelikle alttan kalan dersler alınır. Ders kayıt formunun danışmana onaylatılması gerekir. Devam zorunluluğu olan derslerde kısmen de olsa çakışan dersler alınamaz. Çakışma
durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.

Sınav Sonucuna itiraz hakkım var mı?

Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren bir hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz, öğrenci işlerine verilen bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla bildirilir. İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Ders başarı puanı (ders geçme) kaç?

Bir yarıyılda, yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması 2,00 veya daha fazla olan öğrenciler, o yarıyılı başarmış sayılırlar.

Ders kaydı ne zaman nasıl yapılır?

Ders kaydı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Ders kaydı yaptırmasam ne olur?

Yarıyıl başlangıcında ders kaydı yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.
Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrencinin okulla ilişiği kesilir.

Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur.

Danışmanımdan hangi konularda yardım alabilirim?

Eğitim öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardım alabilirsiniz.

Kayıt dondurabilir miyim? Nasıl?

Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni varsa kaydı dondurulabilir. Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak yarıyıl başlangıcından itibaren en geç 30 gün içerisinde doğrudan öğrenci işlerine yapar. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi veya yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler.

Tek ders sınavı koşulları nedir?

Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde, bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı dönem sonunda girer. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

Başarı notu nasıl hesaplanır?

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60'tır. Ancak belirtilen bu oranlar sabit kalmak koşulu ile kısa süreli sınav, ödev, proje çalışmalarının ve derse devam durumunun katkıları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Yarı Yıl Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO); o yarıyılda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır. Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.
Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun en son alınan not esas alınır.

DD ve DC Notlarımdan hangi durumda başarılı sayılırım?

Dersin alındığı yarıyılda Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) en az 2,00 ise o yarıyılın DD ve DC notları başarılı sayılır. Bir yarıyılın, ANO'su 2.00'nin altında, ancak yıl ortalaması (iki veya dört yarıyılın ortalaması) en az 2.00 ise, yine ilgili yarıyıldaki DD ve DC notları başarılı sayılır.

Devamsızlık durumu hem vize hem de final sınavları için geçerli mi?

Devamsızlık nedeni ile sınava girme hakkını kaybetme yalnız final ve bütünleme sınavları için geçerlidir.