ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME POLİTİKASI

İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitim ve araştırma yapmayı birincil varlık sebebi olarak tanımlar. Araştırma yapmanın amacı değer üretmektir. Maddi ve maddi olmayan değerler birlikte kültürü meydana getirir:
 

Teknoloji kültürün maddi unsurunu; sanat eserleri, fikir eserleri, anlamlar, toplumsal politikalar, know- how, sosyal sermaye, yöntem, anlayış, felsefe ve gelenekler kültürün maddi olmayan unsurunu meydana getirir.
 

Fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, spor, sanat ve diğer alanlarda değer üretmek amacıyla yapılan her tür araştırma ve geliştirme faaliyeti değer üretim faaliyeti olarak tanımlanır.

Bilgi ve değer üretmek ve bu üretimleri katma değere dönüştürmek için nitelikli araştırma ve yayın yapmak; üniversitenin araştırma insan gücünü geliştirmek; üniversitenin araştırma altyapısını, destek mekanizmalarını ve araştırma know-how’ını geliştirmek; üniversitenin yurt içinde ve yurtdışında bulunan diğer araştırma kuruluşlarıyla ortaklıklar ve işbirlikleri tesis etmek; üniversitenin araştırma gelirlerini artırmak; araştırma, bilim ve yayın etiği ilkelerine tavizsiz bağlı kalmak; uluslararası sıralamalarda iddialı bir konuma ve reel sektör dünyasında saygın bir itibara sahip olmak İGÜ’nün araştırma stratejisini meydana getirir.
 

Temel Değerler
 

Üniversitenin araştırma politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
 

1- Araştırma yapmak üniversitenin varlık sebebidir: Üniversitenin akademik personelinin öncelikli görevi eğitim vermek ve araştırma yapmaktır. Üniversite yönetiminin öncelikli hedefi bu faaliyetleri geliştirici ve destekleyici bir ortam oluşturmak, kurumsal destek ve teşvik mekanizmaları kurmaktır.

2- Araştırma, değer üretmektir: Araştırma faaliyetleri bilime, teknolojiye, topluma, insanlığa, düşünce ve sanat dünyasına değer katmak için yapılır.

3- Araştırma sonuçlarından yayın üretimi: Araştırma faaliyetlerinin sonuçları nitelikli yayın haline dönüştürülmelidir. Gerekli kurumsal yayın destek mekanizmaları yönetimce kurulmalı ve etkin işletilmelidir.

4- Araştırma sonuçlarından katma değer üretimi: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçları katma değere dönüştürülür. Gerekli kurumsal destek mekanizmaları yönetimce kurulur ve işletilir.

5- Bilim, araştırma ve yayın etiği ilkelerine koşulsuz bağlılık: Bilim, yayın ve araştırma etiği ilkeleri sıfır tolerans politikası ile uygulanır.

6- Disiplinlerarası araştırma ve geliştirme: Farklı bölüm ve programların öğretim üyelerinin biraraya gelerek araştırma yapmaları insanlığın karmaşık ihtiyaçlarına ve karmaşık sorunlarına cevap verebilmenin yegane yoludur.

7- Araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği: Ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile kazan-kazan anlayışına göre kurulmuş araştırma işbirlikleri ve ortaklıkları yoluyla sürdürülebilir birliktelikler inşa etmek.

8- Tematik araştırma: İGÜ’nün stratejik önceliği ve uzmanlaşma alanı olan “ekolojik, ekonomik, teknolojik, toplumsal ve kültürel sürdürülebilirlik” öncelikli ve desteklenen araştırma ve geliştirme alanıdır. Üniversitenin bu “gelenek/ekol” oluşturma hedefinin yanında her bir bölüm, belirlediği kendi uzmanlık ve öncelik alanında araştırma yapar.
 

Araştırma-Geliştirme Stratejisi
 

Bu değerler ve öncelikler etrafında şekillenen araştırma geliştirme politikasının temel taşları şunlardır:
 

Üniversitenin her bir akademik personeli, bölümü ve okulu/fakültesi için en az bir yıllık araştırma ve yayın hedefleri tespit edilir. Araştırma konusu, hangi destek programına yönelik yazıldığı, tahmini bütçesi bu hedef belirleme sürecinde yer alır. Bu hedefler iç doküman olarak yayımlanır. Yıllık bu hedeflerin gerçekleşme yüzdeleri ölçülür, izlenir, değerlendirilir raporlanır ve iyileştirme tedbirleri alınır.

Üniversitenin stratejik önceliği ve uzmanlaşma alanı olan “ekolojik, ekonomik, teknolojik, toplumsal ve kültürel sürdürülebilirlik ve her bir bölümün uzmanlaşma alanı öncelikli ve desteklenen araştırma alanıdır.
 

Araştırma projeleri üniversitenin özkaynakları ile finanse edilen, yurt içi kamu ve özel kuruluşlar tarafından finanse edilen ve yurtdışı kaynaklar tarafından finanse edilen programlara yönelik olarak ve çeşitlendirilerek yazılır.
 

Üniversitenin özkaynakları kullanılarak IGÜBAPMER ve TTO aracılığıyla projeler desteklenir.
 

Özendirici bir proje ve yayın teşvik mekanizması kurulur ve işletilir. Araştırma ve yayın performansı performansa dayalı ücret sisteminin önemli kriteri olarak kabul edilir.

Araştırma önerisi yazımı ve araştırma çıktılarının yayın ve ürüne dönüştürülmesinde sunulan yabancı dil, proje önerisi yazımı, bütçe yapımı, yayın, patent başvurusu vb. konularda kurumsal destek mekanizması kurmak ve bu mekanizma aracılığıyla sağlanan destek miktarını artırmak.
 

Araştırma insan kaynağını yetiştirmek, çekmek, tutundurmak, geliştirmek için araştırma yapmayı destekleyen ve özendiren bir insan kaynağı yönetimi, ücret ve teşvik sistemi ile örgüt kültürü oluşturulur.

Her bir bölüm için doktora programı açmak, nitelikli öğrencileri bu programlara çekmek. Lisansüstü tezlerden nitelikli yayın üretilmesini sağlamak. Araştırma projelerinin çıktılarının verimliliğini yükseltmek: Araştırma projelerinden nitelikli yayın ve bu yayınların aldığı atıf sayısını; araştırma projelerinden üretilen katma değeri yüksek patent, faydalı model, telif hakkı… vb. çıktıları; üniversitenin araştırma gelirlerini artırmak.
 

Bu süreçlerin yönetimi ve eşgüdümünden araştırmadan sorumlu rektör yardımcılığı, kaliteden sorumlu rektör yardımcılığı ile araştırma komitesi sorumludur.

Üniversitenin uluslararası sıralamalar için hedeflediği proje, araştırma, yayın, atıf, patent, telif hakkı, doktora öğrencisi sayısı, sektörde tanınırlık, online görünürlük hedeflerinin tutturulmasında rektöre yardımcı olmak olmak ve rektöre karşı birinci derecede sorumluluk taşımak (Araştırmadan, Güvenli ve Erişilebilir Üniversiteden Sorumlu Rektör Yardımcılığı)


Araştırma-Geliştirme Hedefleri
 

1. Yazılan ve başvurulan araştırma proje sayısını artırmak.

2. Destek alınan araştırma projesi sayısını artırmak.

3. Araştırma özkaynak desteği miktarını artırmak.

4. Araştırma altyapısını güçlendirmek.

5. Araştırma kuruluşlarıyla ortak yürütülen araştırma-geliştirme sayısını artırmak.

6. Doktora programları açmak ve nitelikli doktora öğrencisi çekmek.

7. Araştırma projelerinden üretilen katma değeri yüksek patent, faydalı model, telif hakkı… vb. çıktıları artırmak.

8. Araştırma projelerinden üretilen nitelikli ve endekslere giren yayın sayısını artırmak.

9. Yayınlarımıza endekse giren dergilerde yapılan atıf sayısını artırmak.

10. Araştırma önerisi yazımı ve araştırma çıktılarının yayın ve ürüne dönüştürülmesinde sunulan yabancı dil, proje önerisi yazımı, bütçe yapımı, yayın, patent başvurusu vb konularda kurumsal destek mekanizması kurmak ve destek miktarını artırmak.

11. Üniversite araştırma gelirlerini artırmak.

12. Uluslararası sıralamalarda Üniversitenin yerini yükseltmek.

Bu hedeflerin gerçekleşme derecesini izlemek için göstergeler oluşturulur. Gerçekleşme yüzdeleri tespit edilir, düzeltici ve iyileştirici önlemler alınır.