Uluslararasılaşma Politikası

5.6.2018 10:18:37

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin hedefi değer üretmektir. Değer üretebilmek ve üretilenin değer olarak benimsenip yaygınlaşabilmesini sağlamak için; evrensel bilgiye ve birikime vakıf olmak; uluslararası gelişmeleri olduğu kadar ihtiyaçları izlemek ve araştırma ve eğitim önceliklerini belirlemek; beşeri, sosyal, kültürel, entelektüel ve örgütsel sermayemizi artırmak gereklidir. Bu hedefe ulaşmak için Üniversitemizde çok uluslu bir insan kaynağı, çokuluslu bir öğrenci yapısı, çokuluslu araştırma ve geliştirme faaliyetleri, çokuluslu üniversite –reel sektör işbirlikleri oluşturmak, çokuluslu bir topluma hizmet kabiliyet ve kapasitesi kurmak stratejisi izlenir.
 
Temel Değerler
 
Üniversitenin uluslararasılaşma politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
1- Çok kültürlülük: Geleceğin insanı çok kültürlü dünyada yaşayabilen ve değer üretebilen insandır.
2- Çeşitlilik zenginliktir: Farklı kültürler ve bakış açıları tehdit değil fırsattır.
3- Bireysel farklılıklara saygı göstererek birarada yaşama: Hukukun üstünlüğüne bağlı, hoşgörü kültürüyle yoğurulmuş birarada yaşama ve çalışma anlayışı.
4- Kazan-kazan: Bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve değeri artar. Uluslararası işbirlikleri ortaklarımızdan öğrenmenin ve bilgi üretmenin hızını artırmak için kurulur. Uluslararası işbirlikleri, ortakların her ikisinin de kazançlı olması ilkesi üzerine kurulur.
5- Uluslararası üyelikler ve akreditasyon: Uluslararası üyelikler ve akreditasyon, birer gelişme yöntemi olduğu kadar aynı zamanda kalite güvence, iç ve dış denetim aracıdır.