TOPLUMA HİZMET POLİTİKASI

Yükseköğretim kuruluşlarının varlık sebebi sadece bilim ve bilgi üretmek ve mesleki eğitim vermek değildir.
İyi vatandaş, iyi toplum ortaya çıkarmak; yerel ve küresel düzeyde sorun ve ihtiyaçlara çözümler bulmak,
hayatın kalitesini yükseltmektir. Toplumun en küçük yapı taşı olan “insanın”, toplumsal bir varlık olarak
eğitilmesi ve şekillenmesi görevini üstlenen üniversiteler bunun için gerekli olan bilimsel bilgiyi üretirken,
ürettiği bilgiyle iyi vatandaş ve meslek sahibi olmasına katkı sağladıkları her bir bireyin, bir sonraki adımda bu
bilgiyi davranışa dönüştürerek, içinde yaşanılır bir toplum meydana çıkarmasını da hedeflemektedir.
Yükseköğretim kuruluşları yerel düzlemde de kuruldukları bölgeleri demografik, ekonomik ve spsyo-kültürel
açıdan etkileyerek, tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi bu anlayışla küresel düzeyde içinde yaşanılır bir toplum meydana çıkartılmasına
katkı sağlamayı; yerel boyutta bulunduğu bölgenin beşeri, sosyal, iktisadi ve ekolojik sorunlarının çözümüne
katkı sağlamayı, sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütülebilecek çalışmalarla, toplumun ve bölgenin iyiliğini
amaçlamaktadır
İstanbul Gelişim Üniversitesi böyle bir temelle, evrensel düzlemde; insanın değer bilgisini üretirken,
bu değerlerle eğitim alan tüm öğrencilerinin, ideal bir toplumu yaratmada, toplum hizmetini üstlenmektedir.
Yerel düzlemde ise, üniversitemizin bölgedeki yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve
ilgili Bakanlıklarla protokoller imzalayarak, bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlarken, öğrencilerimizin
sosyal sorunlara ilişkin duyarlılığını arttırmayı hedeflemekteyiz.

Temel Değerler

Üniversitenin topluma hizmet politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
 
1. Üniversite çevresi ile bir bütündür: Üniversite sosyal, ekonomik ve ekolojik çevresi
içinde vardır. Çevrenin iyiliği ve kalitesi üniversiteyi doğrudan etkiler.
2. Üniversite insanlığa hizmet eder: Üniversite evrensel değerler ve amaçlar üzerine
kurulmuş bir yapıdır yürüttüğü faaliyetleri ile insanlığa ve hayatın kalitesine katkıda
bulunmaya çalışır.
3. Topluma hizmet sosyal ve entelektüel sorumluluktur: İçinde bulunulan topluma,
dezevantajlı gruplara, ekolojik sorunlara sürdürülebilir katkı sağlamak üniversitenin sosyal ve
entelektüel sorumluluğudur.
4. Üniversite reel sektör işbirliği: Toplumu meydana getiren diğer aktörlerle eğitim,
araştırma ve topluma hizmet konularında işbirliği yapmak.
5. Yaparak ve hizmet ederek öğrenme: Öğrencilerin yaparak ve hizmet ederek
öğrenmeleri, öğrendiklerini pekiştirmeleri, reel sektör ve toplumdaki ilişkileri tanımaları ve
sosyal ağlar kurmaları.

Topluma Hizmet Stratejisi

Bu değerler etrafında şekillenen topluma hizmet stratejisinin temel taşları şunlardır:

Topluma hizmet stratejisinin içeriği, iç ve dış paydaşlardan düzenli ve sistematik olarak toplanan
geribildirimlerle; dünya üniversitelerinin incelenmesi yoluyla düzenli olarak güncellenir. İç ve dış paydaşların
görüşleri düzenli toplanır, düzenli toplantılarla bunları görüşülür, değerlendirilir ve karara bağlanır.
Topluma hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin türü, kapsamı ve yöntemi yapılacak planlama ve ihtiyaç analizi ile
tespit edilir.
Topluma hizmet faaliyetlerini sürekli iyileştirmede, üniversitenin planlama ve yönetim yaklaşımı ‟Planla,
Uygula, Kontrol Et, Önlem Al” döngüsü ile desteklenir.
Üniversitenin topluma hizmet konusunda faaliyetleri koordine edecek, gelişimini izleyecek, yönlendirecek ve
teşvik edecek bir Topluma Hizmet Komitesi kurulur.
Yaparak ve hizmet ederek öğrenme yaklaşımı çerçevesinde ders programlarında, destek ve yönlendirme
hizmetlerinde gerekli tedbirleri alarak uygun altyapıyı hazırlamak.
Topluma hizmet sırasında insan haklarına, canlı haklarına, çevre haklarına, etik kurallara, bireyler arası
farklılıklara, yerel kültür ve değerlere tereddütsüz ve tam saygı gösterilir. Etik veya hukuk kurallarının ihlali
durumunda karşılaşılacak yaptırımlar açık şekilde beyan edilir.
Evrensel değerlere inanan, bireysel farklılıklara saygılı, fikir ve ifade özgürlüğü ile bilimsel özgürlüğü savunan,
birarada hoşgörüyle yaşamayı tüm canlıların hayat hakkına saygı göstermeyi ilke edinmiş eleştirel
düşünebilen, sorgulayan, ekolojik, ekonomik, sosyo-kültüre sürdürülebilirliği önceleyen mezunlar yetiştirmek.

Eğitim politikasının hedefleri şunlardır:

1. Topluma yapılan katkı sayısını ve çeşitliğini artırmak
2. Topluma hizmet eden öğrenci ve akademik personel sayısını artırmak
3. Yakın çevredeki toplumsal aktörlerle kurulan işbirliği ve ortaklıkların sayısını artırmak
4. Topluma hizmet faaliyetlerinin bütçesini artırmak
Bu hedeflerin gerçekleşme derecesini izlemek için göstergeler oluşturulur. Gerçekleşme yüzdeleri tespit edilir,
düzeltici ve iyileştirici önlemler alınır.