İstanbul Gelişim Üniversitesi

Araştırma-Geliştirme Politikası

Araştırma-Geliştirme Politikası

İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma - Geliştirme Politikası olarak eğitim ve araştırma yapmayı birincil varlık sebebi olarak tanımlar. Araştırma yapmanın amacı değer üretmektir. Maddi ve maddi olmayan değerler birlikte kültürü meydana getirir.

Araştırma-Geliştirme Politikası


Teknoloji kültürün maddi unsurunu; sanat eserleri,  fikir eserleri, anlamlar, toplumsal politikalar, know-how, sosyal sermaye, yöntem, anlayış, felsefe ve gelenekler kültürün maddi olmayan unsurunu meydana getirir. Fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, spor, sanat ve diğer alanlarda değer üretmek amacıyla yapılan her tür araştırma ve geliştirme faaliyeti değer üretim faaliyeti olarak tanımlanır.

Bilgi ve değer üretmek ve bu üretimleri iktisadi katma değere dönüştürmek için nitelikli araştırma ve yayın yapmak; üniversitenin araştırma insan gücünü geliştirmek; üniversitenin araştırma altyapısını, destek mekanizmalarını ve araştırma know-how’ını geliştirmek; üniversitenin yurt içinde ve yurtdışında bulunan diğer araştırma kuruluşlarıyla ortaklıklar ve işbirlikleri tesis etmek; üniversitenin araştırma gelirlerini artırmak; araştırma, bilim ve yayın etiği ilkelerine tavizsiz bağlı kalmak; uluslararası sıralamalarda iddialı bir konuma ve reel sektör dünyasında saygın bir itibara sahip olmak İGÜ’nün araştırma stratejisini meydana getirir.

Temel Değerler

Üniversitenin araştırma politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
 1. Üniversitenin varlık sebebi: Üniversitenin akademik personelinin öncelikli görevi eğitim vermek ve araştırma yapmaktır. Üniversite yönetiminin öncelikli hedefi bu faaliyetleri geliştirici ve destekleyici bir ortam oluşturmak, kurumsal destek ve teşvik mekanizmaları kurmaktır.
 2. Değer üretmek: Araştırma ve geliştirme faaliyetleri bilime, teknolojiye, topluma, insanlığa, düşünce, sanat ve spor dünyasına değer katmak için yapılır.
 3. Bilimsel yayın üretimi: Araştırma faaliyetlerinin sonuçları nitelikli yayın haline dönüştürülmelidir. Gerekli kurumsal yayın destek mekanizmaları yönetimce kurulur ve etkin işletilir.
 4. İktisadi katma değer üretimi: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçları iktisadi katma değere veya değer üretecek ürünlere dönüştürülür. Gerekli kurumsal destek mekanizmaları yönetimce kurulur ve işletilir.
 5. Bilim, araştırma ve yayın etiği: Bilim, yayın ve araştırma etiği ilkeleri sıfır tolerans politikası ile uygulanır.
 6. Disiplinlerarası araştırma ve geliştirme: İnsanlığın karmaşık ihtiyaçlarına ve karmaşık sorunlarına cevap verebilmek için farklı bölüm ve programların öğretim üyelerinin biraraya gelerek araştırma yapmaları önceliklidir ve özendirilir.
 7. Araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği: Ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile kazan-kazan anlayışına göre kurulmuş araştırma işbirlikleri ve ortaklıkları yoluyla sürdürülebilir birliktelikler inşa edilir.
 8. Tematik araştırma: İGÜ’nün stratejik önceliği ve uzmanlaşma alanı olan “ekolojik, ekonomik, teknolojik, toplumsal ve kültürel sürdürülebilirlik” öncelikli ve desteklenen araştırma ve geliştirme alanıdır. Üniversitenin bu “gelenek/ekol” oluşturma hedefinin yanında her bir bölüm, belirlediği kendi uzmanlık ve öncelik alanında araştırma yapar.
 
Araştırma-Geliştirme Stratejisi

Bu değerler ve öncelikler etrafında şekillenen araştırma geliştirme politikasının temel taşları şunlardır:

Üniversitenin her bir akademik personeli, bölümü ve okulu/fakültesi için ayrı ayrı en az bir yıllık araştırma ve yayın hedefleri tespit edilir. Araştırma projesi konusu, hangi destek programına yönelik yazıldığı, tahmini bütçesi bu hedef belirleme sürecinde yer alır. Bu hedefler iç doküman olarak yayımlanır. Bu hedeflerin gerçekleşme yüzdeleri yıllık olarak ölçülür, izlenir, değerlendirilir, raporlanır ve iyileştirme tedbirleri alınır.

Üniversitenin stratejik önceliği ve uzmanlaşma alanı olan ekolojik, ekonomik, teknolojik, toplumsal ve kültürel “sürdürülebilirlik” ve her bir bölümün uzmanlaşma alanı öncelikli ve desteklenen araştırma alanıdır. Uzmanlaşma ve yoğunlaşma yoluyla akademik “ekol/gelenek” oluşturma hedefi gözetilir.
Araştırma projeleri önerileri; üniversitenin özkaynakları ile finanse edilen, yurt içi kamu ve özel kuruluşlar tarafından finanse edilen ve yurtdışı kaynaklar tarafından finanse edilen programlara yönelik olarak ve çeşitlendirilerek yazılır.

Üniversitenin özkaynakları kullanılarak IGÜ BAPUM ve TTO aracılığıyla projeler desteklenir.

Özendirici bir proje ve yayın teşvik mekanizması kurulur ve işletilir. Araştırma ve yayın performansı performansa dayalı ücret sisteminin önemli kriteri olarak kabul edilir.

Araştırma önerisi yazımı ve araştırma çıktılarının yayın ve ürüne dönüştürülmesinde sunulan yabancı dil, proje önerisi yazımı, bütçe yapımı, yayın, patent başvurusu vb. konularda kurumsal destek mekanizması kurmak ve bu mekanizma aracılığıyla sağlanan destek miktarını artırmak üniversite üst yönetiminin önceliğidir.

Araştırma insan kaynağını yetiştirmek, çekmek, tutundurmak, geliştirmek için araştırma yapmayı destekleyen ve özendiren bir insan kaynağı yönetimi, ücret ve teşvik sistemi ile örgüt kültürü oluşturulur.

Her bir bölüm için doktora programı açmak orta vadeli hedef olarak benimsenir, nitelikli öğrencileri bu programlara çekmek için gerekli özendirici tedbirler alınır. Lisansüstü öğrencilerin araştırma geliştirme yapması, proje önerileri yazması, tezlerinden nitelikli yayın üretmeleri, başarılı olanların üniversitede istihdam edilmesini kolaylaştırıcı tedbirler alınır.

Araştırma projelerinin çıktılarının verimliliği yükseltilir. Araştırma projelerinden yapılan nitelikli yayın sayısı bu yayınların aldığı atıf sayısı; araştırma projelerinden üretilen katma değeri yüksek patent, faydalı model, telif hakkı …vb. çıktılar; ar-ge faaliyetlerinden topluma sağlanan katkı düzenli ve sürekli olarak izlenir, raporlanır, iyileştirici tedbirler alınır. Tüm bu yöntemlerle üniversitenin araştırma gelirlerini artırmak birincil öncelikler arasındadır.

Bu süreçlerin yönetimi ve eşgüdümünden ve üniversitenin uluslararası sıralamalar için hedeflediği proje, araştırma, yayın, atıf, patent, telif hakkı, doktora öğrencisi sayısı, sektörde tanınırlık, online görünürlük hedeflerinin tutturulmasında araştırmadan sorumlu rektör yardımcılığı, kaliteden sorumlu rektör yardımcılığı ile araştırma-geliştirme komitesi sorumludur.
 
Araştırma-Geliştirme Hedefleri:
 1. Yazılan ve başvurulan araştırma proje sayısını artırmak.
 2. Destek alınan araştırma projesi sayısını artırmak.
 3. Araştırmaya ayrılan özkaynak desteği miktarını artırmak.
 4. Araştırma altyapısını güçlendirmek.
 5. Araştırma kuruluşlarıyla ortak yürütülen araştırma-geliştirme sayısını artırmak.
 6. Doktora programları açmak ve nitelikli doktora öğrencisi çekmek.
 7. Araştırma projelerinden üretilen iktisadi katma değeri yüksek patent, faydalı model, telif hakkı …vb. çıktıları artırmak.
 8. Araştırma projelerinden üretilen nitelikli ve endekslere giren yayın sayısını artırmak.
 9. Üniversite künyeli yayınlara endekslere giren dergilerde yapılan atıf sayısını artırmak.
 10. Araştırma önerisi yazımı ve araştırma çıktılarının yayın ve ürüne dönüştürülmesinde sunulan yabancı dil, proje önerisi yazımı, bütçe yapımı, makale yazımı, patent başvurusu vb konularda kurumsal destek mekanizmaları kurmak ve destek miktarını artırmak.
 11. Üniversite araştırma gelirlerini artırmak.
 12. Uluslararası sıralamalarda Üniversitenin yerini yükseltmek.
 
Bu hedeflerin gerçekleşme derecesini izlemek için göstergeler oluşturulur. Gerçekleşme yüzdeleri tespit edilir, düzeltici ve iyileştirici önlemler alınır.
 
Rektör

Eklenme Tarihi: :   31 Mayıs 2018 Perşembe


ABET AQAS AHPGS