İstanbul Gelişim Üniversitesi

Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararasılaşma Politikası

Yükseköğretim kuruluşları, ekolojik, toplumsal, iktisadi ve teknolojik etkilerin sınır aşan özelliklerinin ön plana çıktığı; küreselleşmenin ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle geçmişinde hiç olmadığı kadar entegre olan bir dünyada, değişim hızının yüksek ve bilginin yarı ömrünün oldukça kısa olduğu bir çevrede faaliyetlerini yürüttükleri bir döneme girmişlerdir.

Bu özelliklere sahip yeni çevrelerinde yükseköğretim kuruluşlarının etkisi, rolü, maruz kaldıkları rekabet, performanslarının ölçüm biçimi, öğrencilerine kazandırmaları gereken nitelikler, insan kaynağının özellikleri, eğitim öğretim ve topluma hizmet çıktıları, reel sektörle işbirlikleri birinci ve ikinci kuşak üniversitelere göre çok önemli farklılıklar arz etmektedir. Yükseköğretimin maliyetlerinin arttığı rekabetin ise oldukça yükseldiği bu yeni çevrenin standartlarını yakalayamayan yükseköğretim kuruluşlarının başarılı olmaları ve hatta varlıklarını orta ve uzun vadede sürdürebilmeleri zor görünmektedir.   
 
Uluslararasılaşma, bu misyonu gerçekleştirebilmenin olmazsa olmaz koşuludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin hedefi değer üretmektir. Değer üretebilmek ve üretilenlerin değer olarak benimsenip yaygınlaşabilmesini sağlamak için; evrensel bilgiye ve birikime vakıf olmak; uluslararası gelişmeleri olduğu kadar ihtiyaçları izleyerek araştırma ve eğitim önceliklerini belirlemek gereklidir. Değer üretemeyen bir yükseköğretim kuruluşunun lider dünya üniversitesi olması beklenemez. Değer üretimi disiplinler arası, sektörler arası ve uluslararası işbirlikleri ve ortaklıkların olduğu faaliyetlerde daha hızlı, daha çok ve daha etkin şekilde gerçekleşmektedir. Bu sebeple İGÜ uluslararasılaşma yoluyla beşeri, sosyal, kültürel, entelektüel ve örgütsel sermayesini artırmayı kendisine hedef olarak benimsemiştir. Bu hedefe ulaşmak için Üniversitede çok uluslu bir insan kaynağı, çokuluslu bir öğrenci yapısı, çokuluslu araştırma ve geliştirme faaliyetleri, çokuluslu üniversite –reel sektör işbirlikleri oluşturmak, çokuluslu bir topluma hizmet kabiliyet ve kapasitesi kurmak stratejisi izlenir. 

Temel Değerler

Üniversitenin uluslararasılaşma politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:

 1. Çok kültürlülük: Geleceğin insanı çok kültürlü dünyada yaşayabilen ve değer üretebilen insandır.
 2. Çeşitlilik zenginliktir: Farklı kültürler ve bakış açıları tehdit değil fırsattır.
 3. Bireysel farklılıklara saygı göstererek birarada yaşama: Hukukun üstünlüğüne bağlı, hoşgörü kültürüyle yoğurulmuş birarada yaşama ve çalışma anlayışı.
 4. Kazan-kazan: Bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve değeri artar. Uluslararası işbirlikleri; ortaklardan öğrenmenin ve bilgi üretmenin hızını artırmak için kurulur. Uluslararası işbirlikleri, ortakların her ikisinin de kazançlı olması ilkesi üzerine kurulur.
 5. Uluslararası üyelikler ve akreditasyon: Uluslararası üyelikler ve akreditasyon, birer gelişme yöntemi olduğu kadar aynı zamanda kalite güvence, iç ve dış denetim aracıdır   

Uluslararasılaşma Stratejisi

Bu değerler ve öncelikler etrafında şekillenen uluslararasılaşma politikasının temel taşları şunlardır:

Uluslararası öğrenci, öğretim üyesi, üniversite ortaklıkları ve reel sektör işbirliklerinin sayısını artırmak; uluslararası hareketlilikleri özendirmek için yapılacaklar, hedef, strateji ve politika revizyonları iç ve dış paydaşların katılımı ile belirlenir. İç ve dış paydaşların görüşleri düzenli toplanır ve ilgili kurullar ve birimler düzenli toplantılarla bunları görüşür, değerlendirir ve karara bağlar.

Eğitim planlaması yapılırken uluslararası hareketlilik penceresi (“international mobility window”) hazırlanır.

Uluslararası öğrenci, öğretim üyesi, üniversite ve kuruluşlara erişim sağlanması ve irtibat kurulmasında kurumsal iletişimden taviz verilmez. Uluslararası doküman, görüntü, tanıtım filmi vb. materyal ile anlaşma yapılacak uluslararası öğrenci aracı kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalarda Üniversitenin marka değerinin özenli anlatılması, aktarılması ve muhafaza edilmesi önceliktir.

Araştırma politikası hedefleri ve araştırma stratejileri doğrultusunda, IGÜ’nün sürdürülebilirlik ve değer üretme hedeflerini gözeterek; yurtdışı üniversitelerden, yurtdışı araştırma kuruluşlarından ve reel sektör temsilcilerinden stratejik araştırma ortakları belirlenir.
İlgili birimlerce bağlantı kurulduktan sonra bu stratejik ortaklarla birlikte kazan-kazan felsefesine dayalı araştırma faaliyetleri yürütülür; bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması esastır. 

Çokuluslu öğrenci kombinasyonu ve çokuluslu öğretim kadrosu hedeflerine ulaşabilmek için yabancı dilde eğitim verilen program ve ders sayısının artırılması; yabancı uyruklu öğrencilere yönelik akademik, kariyer, araştırma, kütüphane, sosyo-kültürel uyum ve sağlık alanlarında rehberlik ve destek faaliyetlerinin artırılması; yabancı uyruklu öğretim elemanı ve öğretim üyelerine yönelik ulaşım, beslenme,  konaklama, vize, oturma ve/veya çalışma izni, kent ve kamu hizmetlerine erişim konularında bilgi ve destek sağlanması için gerekli hazırlık ve kapasite kurulur.

Okulun ve programların etkili uluslararası tanıtımının yapılması, geniş bir potansiyel öğrenci havuzuna erişim kapasitesi, YÖS sınavlarının yeterli duyurulması, yabancı uyruklu öğrenci çekilmesi, nitelikli yabancı uyruklu öğrenci seçimi, yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt işlemlerinin hızlı ve bürokratik angaryalardan arındırılmış olarak yürütülmesi, başarılı TÖMER ve Hazırlık okulu eğitimi ve desteği, kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin akademik ve sosyal yaşam becerilerinin desteklenerek rehberlik edilmesi sağlanır.

AB gençlik, araştırma ve uygulama destek programlarına yazılan çokuluslu ve çok ortaklı proje başvurularının sayısı artırılır. Proje yazma ve yönetme eğitimleri başta olmak üzere gerekli destek, izleme ve denetleme mekanizmaları ile personel özendirilir, desteklenir ve performansı artırılır.
Erasmus ve Mevlana programlarından yararlanan personel ve öğrenci sayısı ile bütçe gelirlerini artırılır.

Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve idari personelin öğrenim, ders verme ve staj hareketliliklerinden yararlanması teşvik edilir; bu amaçla bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapılır.  

Akademik ve idari personelin, öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerine düzenli ve etkili destek ve teşvik verilir; programlar açılır; kurslar düzenlenir. İngilizce eğitiminin kalitesi izlenir, yönetilir; uluslararası akreditasyon başta olmak üzere çeşitli yol ve yöntemlerle sürekli iyileştirilir.

Uluslararası üniversitelerin ve diğer çözüm ortağı reel sektör temsilcilerinin (kamu özel veya gönüllü kuruluşlar) İGÜ ile ortak araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yapmasını kolaylaştırıcı dil, prosedürel işlemler, proje ve patent başvuruları, yayın, konferans panel düzenleme desteği verilir.

Uluslararasılaşma politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, revize edilmesi ve stratejilerin hayata geçirilmesi, performans ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerinin eşgüdümlenmesi Üniversite Uluslararasılaşma Komitesi tarafından yürütülür.

Uluslararasılaşma Hedefleri
 1. Uluslararası öğrenci sayısını artırmak, öğrencilerin geldikleri ülke sayısını çeşitlendirmek
 2. Uluslararası öğretim üyesi sayısını artırmak, öğretim üyelerinin doktora yaptıkları ülke sayısını çeşitlendirmek
 3. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve idari personelin yurtdışı öğrenim görme, staj ve eğitim alma hareketliliklerini artırmak.
 4. Yurtdışı üniversitelerle kurulan ortaklık ve işbirliklerinin sayısını ve onlarla yürütülen eğitim hareketliliği, araştırma, bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyet sayılarını artırmak.
 5. Yurtdışı ve uluslararası faaliyet gösteren reel sektör kuruluşlarıyla işbirliklerini ve faaliyet sayı ve çeşitlerini artırmak.
 6. Üniversitenin yurtdışı faaliyet gelirlerini artırmak
 7. Üniversitenin uluslararasılaşma politika ve hedeflerini destekleyecek teşkilat, süreç ve personel yapısını kurmak ve geliştirmek.
 8. Uluslararasılaşma hedef ve göstergeleri geliştirerek performansı izleme, raporlama, değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları yürütmek.
Bu hedeflerin gerçekleşme derecesini izlemek için göstergeler oluşturulur. Gerçekleşme yüzdeleri tespit edilir, düzeltici ve iyileştirici önlemler alınır.
 
 
Rektör

Eklenme Tarihi: :   22 Mart 2019 Cuma


ABET AQAS AHPGS