İstanbul Gelişim Üniversitesi

Topluma Hizmet Politikası

Adil, İyi ve Sürdürülebilir Bir Dünya

İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu vizyonu ile küresel anlamda sürdürülebilir bir toplum oluşturulmasına destek olmayı hedefler; lokal düzeyde ise bulunduğu bölgenin beşeri, sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunlarının çözülmesine yardımcı olmayı, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde gerçekleştirilecek projelerle, toplumun ve bölgenin genel refahını amaçlar.

 Eğitim, araştırma, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerini gerçekleştirirken, kampüs içinde oluşturulanların topluma ulaştırılmasını, yaygınlaştırılmasını ve bu sayede insanlığa hizmet edilmesini sağlamak amacıyla "topluma hizmet"i asli görevii ve faaliyet alanı olarak kabul eder. Bu doğrultuda önlemler ve teşvikler geliştirerek hayata geçirir.

Adil, iyi ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmak üniversitenin ahlâki ve bilimsel yükümlülüğüdür. Yükseköğretim kuruluşlarının varlık sebebi sadece bilim ve bilgi üretmek ve mesleki eğitim vermek değildir.

İyi vatandaş, iyi toplum ortaya çıkarmak; yerel ve küresel düzeyde ekolojik, ekonomik ve toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözümler bulmak, hayatın kalitesini yükseltmektir. Toplumun en küçük yapı taşı olan “insanın”,  toplumsal bir varlık olarak eğitilmesi ve şekillenmesi görevini üstlenen üniversiteler, bunun için gerekli olan bilimsel bilgiyi üretirken, ürettiği bilgiyle iyi vatandaş ve meslek sahibi olmasına katkı sağladıkları her bir bireyin, bir sonraki adımda bu bilgiyi davranışa dönüştürerek, içinde yaşanılır bir toplum meydana çıkarmasını da hedeflemektedir. Yükseköğretim kuruluşları yerelde kuruldukları bölgeleri de demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan etkileyerek, tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir. Yerel ve küresel ölçekte sürdürülebilir ve daha iyi bir dünya için akademya ürettiği katma değeri toplum erişimine açmalıdır.


İstanbul Gelişim Üniversitesi bu anlayışla küresel düzeyde içinde yaşanılır bir toplum meydana çıkartılmasına katkı sağlamayı; yerel boyutta bulunduğu bölgenin beşeri, sosyal, iktisadi ve ekolojik sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı, sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütülebilecek çalışmalarla, toplumun ve bölgenin iyiliğini amaçlamaktadır.

Eğitim, araştırma, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerini yürütürken kampüs içinde üretilenlerin topluma erişmesini, yaygınlaşmasını ve bu yolla insanlığa hizmet edilmesini sağlamak amacıyla “topluma hizmet” etmeyi bir asli görev ve faaliyet alanı olarak benimser. Bu istikamette tedbir ve teşvikler geliştirerek yürürlüğe koyar.

Temel Değerler

Üniversitenin topluma hizmet politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
  1. Üniversite çevresi ile bir bütündür: Üniversite sosyal, ekonomik ve ekolojik çevresi içinde vardır. Çevrenin iyiliği, kalitesi ve sürdürülebilirliği üniversiteyi doğrudan etkiler.
  2. Üniversite insanlığa hizmet eder: Üniversite evrensel değerler ve amaçlar üzerine kurulmuş bir yapıdır yürüttüğü faaliyetleri ile insanlığa ve hayatın kalitesine katkıda bulunmaya çalışır.
  3. Topluma hizmet sosyal ve entelektüel sorumluluktur: İçinde bulunulan topluma, dezevantajlı gruplara, ekolojik sorunlara sürdürülebilir katkı sağlamak üniversitenin sosyal ve entelektüel sorumluluğudur.
  4. Üniversite reel sektör işbirliği: Toplumu meydana getiren diğer aktörlerle eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında işbirliği yapılmalıdır.
  5. Yaparak ve hizmet ederek öğrenme: Öğrencilerin yaparak ve hizmet ederek öğrenmeleri, öğrendiklerini pekiştirmeleri, reel sektör ve toplumdaki ilişkileri tanımaları ve sosyal ağlar kurmaları özendirilir.
  6. Başarım Göstergesi: Topluma hizmet üniversitenin, birimlerinin, personelinin ve projelerinin başarımlarını değerlendirmede kullanılacak göstergedir.
Topluma Hizmet Stratejisi

Bu değerler etrafında şekillenen topluma hizmet stratejisinin temel taşları şunlardır:

Topluma hizmet stratejisinin içeriği, iç ve dış paydaşlardan düzenli ve sistematik olarak toplanan geribildirimlerle; dünya üniversitelerinin iyi uygulama örneklerinin incelenmesi yoluyla düzenli olarak güncellenir. İç ve dış paydaşların görüşleri düzenli toplanır, görüşülür, değerlendirilir ve karara bağlanır.
Topluma hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin türü, kapsamı ve yöntemi yapılacak planlama ve ihtiyaç analizi ile tespit edilir.

Topluma hizmet faaliyetlerini sürekli iyileştirmede, üniversitenin planlama ve yönetim yaklaşımı ‟Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al”  döngüsü ile desteklenir.

Üniversitenin topluma hizmet konusunda faaliyetlerini eşgüdümleyecek, gelişimini izleyecek, yönlendirecek ve teşvik edecek bir Topluma Hizmet Komitesi kurulur.

Yaparak ve hizmet ederek öğrenme yaklaşımı çerçevesinde ders programlarında, destek ve yönlendirme hizmetlerinde gerekli tedbirleri alarak uygun altyapı hazırlanır bu yolla tüm öğrenciler teşvik edilir.

Topluma hizmet sırasında insan haklarına, canlı haklarına, çevre haklarına, etik kurallara, bireyler arası farklılıklara, yerel kültür ve değerlere tereddütsüz ve tam saygı gösterilir. Etik veya hukuk kurallarının ihlali durumunda karşılaşılacak yaptırımlar açık şekilde beyan edilir.

Sürekli Eğitim Merkezi başta olmak üzere her bir birim tarafından topluma hizmet faaliyetleri yürütülerek Üniversite gelirleri çeşitlendirilir.

Eğitim politikasının hedefleri:
  1. Topluma yapılan katkı sayısını ve çeşitliğini artırmak
  2. Topluma hizmet eden öğrenci ve akademik personel sayısını artırmak
  3. Yakın çevredeki toplumsal aktörlerle kurulan işbirliği ve ortaklıkların sayısını artırmak
  4. Topluma hizmet faaliyetlerinin bütçesini ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri artırmak
 
Bu hedeflerin gerçekleşme derecesini izlemek için göstergeler oluşturulur. Gerçekleşme yüzdeleri tespit edilir, düzeltici ve iyileştirici önlemler alınır.
 
 
Topluma Hizmet Koordinatörlüğü web sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Eklenme Tarihi: :   31 Mayıs 2018 Perşembe


ABET AQAS AHPGS